تاریخ انتشار : ١٣٩۶/٠۴/٢٨ |
بـرگزار کننـده:  شهرداری همدان
موضوع آگهی:  فنی و عمران
 
 
آگهی مناقصه -واگذاري پروژه عمراني

 

 شهرداري همدان در نظر دارد به استناد مجوز شماره ٣۶٠۴٩٨/١١/٧٠ مورخ ١٧/٢/٩۶ شوراي محترم اسلامي شهر نسبت به واگذاري پروژه عمراني زير از طريق مناقصه عمومي به پيمانکاران واجد شرايط اقدام نمايد لذا از پيمانکاران داراي صلاحيت دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد و اوراق شرکت در مناقصه از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت ١۵ روز تا تاريخ (٩/۵/٩۶) به آدرس : همدان ،  ميدان ماليات – انتهاي ٣٠ متري عمار – معاونت امور زير بنايي و حمل و نقل شهري شهرداري همدان مراجعه نمايند./mo١٠٢۶٩/ک/١٩/۴/٩۶

خلاصه شرايط شرکت در مناقصه

١-حداکثر مهلت قبول پيشنهادها و تحويل اسناد و اوراق مناقصه به دبيرخانه شهرداري مرکزي همدان واقع در آرامگاه بوعلي از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت ١۵ روز تا تاريخ (٩/۵/٩۶) خواهد بود .

٢- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نمايد سپرده ايشان به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نيز به همين منوال عمل خواهد شد .

٣- مبلغ سپرده تضمين شرکت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت اسناد خزانه يا ضمانتنامه بانکي يا واريز نقدي که ميبايستي به شماره حساب ١٠٠٧٨۵۵۶١٧١٢ شهرداري همدان نزد بانک شهر شعبه خواجه رشيد واريز گردد ميباشد.

۴- متقاضي بايد بر اساس ظرفيت کاري مورد تاييد از طرف سازمان برنامه و بودجه ، قيمت پيشنهادي خود را ارائه نمايد بديهي است در صورت مشاهده تخلف ضمانتنامه شرکت در مناقصه وي ضبط خواهد شد .

۵- کليه هزينه هاي آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد .

۶- ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج ميباشد .

٧- شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادها مختار ميباشد .

٨- شرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تکاليف شهرداري همدان موضوع ماده ١٠ آيين نامه معاملاتي شهرداري ميباشد .

٩- سپرده افرادي که در مناقصه برنده نگرديده به استثناء نفر اول و دوم يک هفته پس از ابلاغ صورتجلسه کميسيون معاملات مسترد مي گردد.

١٠- بديهي است حين انعقاد قرارداد به ميزان تعيين شده در جدول ذيل به عنوان تضمين انجام تعهدات از برنده مناقصه اخذ و تضمين شرکت در مناقصه نفر دوم آزاد خواهد شد.

١١-اعتبار پروژه از محل درآمدهاي عمومي شهرداري همدان تأمين و به صورت ١٠٠% تهاتر با املاک و اراضي به شرح ذيل خواهد بود پيمانکار مکلف به شرکت در مزايدات املاک و اراضي شهرداري بوده و در صورت برنده شدن به ميزان مبلغ معامله از مطالبات وي کسر و در غير اينصورت شهرداري اختيار خواهد داشت از محل انجام اين مزايده مطالبات پيمانکار را پرداخت نمايد.

١٢- به اين پيمان پيش پرداخت و تعديل تعلق نمي گيرد.

١٣- زمان و مکان بازگشايي پاکت ها مورخ ١١/۵/٩۶ ساعت ١٧ بعد از ظهر در شهرداري مرکزي خواهد بود .

١۴- براي کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ٣٨٢٠١٩٨٧ -٠٨١تماس حاصل نماييد .

١۵- مشاهده اطلاعيه فوق در سايت شهرداري همدان به آدرس www.hamedan.ir  امکانپذير ميباشد .

١۶- جهت کسب اطلاعات تکميلي و ساير شرايط به اسناد مناقصه مراجعه شود.

 

رديف

نام پروژه

مبلغ برآورد اوليه

(ريال)

محل تامين اعتبار

مدت پيمان

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه (ريال)

رتبه

مبلغ تضمين انجام تعهدات

١

اجراي اسکلت بتني فرهنگسراي سردار همداني تا ارتفاع دو سقف  

۵٢٩/٢۴٢/٩۵۶/۴

داخلي‌شهرداري

۶ماه

٢۵٠/٠٠٠/٠٠٠

پنج حقوقي ابنيه

۵% کل مبلغ پيمان

 

     معاونت امور زيربنايي و حمل و نقل شهري

 

 

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩۶/٠۴/٢٨  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩۶/٠۵/٠٩  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان