تاریخ انتشار : ١٣٩۶/٠٨/٠٩ |
بـرگزار کننـده:  سازمان حمل و نقل بار و مسافر
موضوع آگهی:  بهره برداری
 
 
آگهی مناقصه -بهره برداری از واحد های مکانیکی ١و٢ تعمیرگاه معاونت اتوبوسرانی و پایانه های مسافربری

 

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان در نظر دارد نسبت به بهره برداری از واحد های مکانیکی ١و٢  تعمیرگاه معاونت اتوبوسرانی و  پایانه های مسافربری (طبق جدول ذیل) به مدت یک سال شمسی از طریق مناقصه به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

خلاصه شرایط مناقصه :

١-       ارائه مجوز فعالیت بهره برداری (جهت افراد حقوقی) و جواز کسب مرتبط (جهت افراد حقیقی)

٢-       متقاضیان بایستی مبلغی معادل جدول ذیل به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز نقدی به شماره حساب ٠١٠۶۴٠٧٣٢۵٠٠٩ بانک ملی شعبه شهرداری به نام سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان واریز نمایند.


٣-       کلیه متقاضیان واجدالشرایط می توانند پس از انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه وکسب اطلاعات بیشتر از تاریخ ٩۶/٨/٩  لغایت ٩۶/٨/٢١ از ساعت٨ الی ١٣ به امور قراردادهای معاونت اتوبوسرانی و  پایانه های مسافربری مراجعه و از تاریخ ٩۶/٨/٩  لغایت ساعت١۴ مورخ ٩۶/٨/٢٢ پیشنهادهای خود را تحویل دبیرخانه معاونت اتوبوسرانی و  پایانه های مسافربری نمایند.لازم به ذکر است ملاک قبول پیشنهادها حضوری یا از طریق پست تاریخ تحویلی به معاونت اتوبوسرانی و  پایانه های مسافربری می باشد.

۴-       شرکت کنندگان می بایستی تا ساعت١۴ مورخ  ٩۶/٨/٢٢ نسبت به ارائه مدارک در پاکتی با محتویات ذیل به صورت لاک و مهر شده و ممهور اقدام نمایند و به نشانی: همدان بلوار بدیع الزمان- طبقه فوقانی پایانه بدیع الزمان- دبیرخانه معاونت اتوبوسرانی و  پایانه های مسافربری کد پستی ۶۵١٩۶١۶١٧٨ حضوری یا پستی تحویل نمایند.

۵-       برنده مناقصه موظف است سپرده ای معادل١۵٠٠٠٠٠٠٠ ریال جهت تضمین انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی در هنگام عقد قرارداد در اختیار کارفرما قرار دهد که نحوه وصول و استرداد به تفضیل در قرارداد تشریح میگردد.

۶-       حداکثر زمان جهت بررسی پیشنهادها و تشخیص برنده  و ابلاغ ٧روز پس از روز بازگشایی میباشد.

٧-       تاریخ بازگشایی پاکات ساعت ١٠ صبح ٩۶/٨/٢٣ در دفتر معاونت اتوبوسرانی و  پایانه های مسافربری می باشد.

٨-       برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس ٧-٠٨١٣۴٢٣۴٧۴۶ تماس حاصل نمایید.

٩-       حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در جلسه کمیسیون معاملات بلامانع است.

 

عنوان

مبلـغ اجاره واحد(سوله) به صورت ماهیانه به ريال  (قيمت پايه)

مبلغ سپرده(ریال)شرکت درمناقصه

توضیحات

واحد مکانیکی ١

١٣٠٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠٠

واقع در سایت تعمیرگاه و توقفگاه  اتوبوسرانی

واحد مکانیکی ٢

١٣٠٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠٠

واقع در سایت تعمیرگاه و توقفگاه  اتوبوسرانی

 

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩۶/٠٨/٠٩  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩۶/٠٨/٢٢  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان