تاریخ انتشار : ١٣٩۶/٠٩/١٨ |
بـرگزار کننـده:  شهرداری منطقه چهار
موضوع آگهی:  سایر
 
 
آگهی مزایده -واگذاری دو قطعه زمین ملکی شهرداری همدان

 

 

شهرداري منطقه ۴ همدان  در نظر دارد در راستای اجرای پروژه های عمرانی و تملکی خود  به استناد مجوز  شماره ٣۶٢٨٨۴/٩/٧٠ مورخه٩۶/٨/١۶ شورای اسلامی شهر نسبت به واگذاری دو قطعه زمین ملکی شهرداری همدان از طریق مزایده عمومی اقدام نماید ، لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایست جهت دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه شهرداری منطقه چهار به نشانی میدان امامزاده عبداله مراجعه و پس از تکمیل اسناد مزایده درخواستهای خود را به دبیرخانه شهرداری همدان واقع در میدان آرامگاه بوعلی سینا تحویل و رسید دریافت نمایند.

١-       شرکت کنندگان باید سپرده را به حساب شماره ٠١٠٧٩٩۶۶۵٨٠٠۴ به نام شهرداری منطقه چهار نزد بانک ملی شعبه باباطاهر یا ضمانت نامه بانکی با مدت اعتبار حداقل سه ماه و یا اوراق مشارکت واریز و فیش واریزی مربوطه را همراه درخواست به دبیرخانه شهرداری همدان واقع در آرامگاه بوعلی تحویل نمایند. جهت اطلاعات بیشتر با تلفنهای شهرداری منطقه چهار ۴٢-٣۴٢۴۶٢۴١ یا ٩-٣٨٢۶۴٧٠١ شهرداری همدان تماس حاصل نمایید.

٢-       مهلت اخذ و تحویل پیشنهادات از تاریخ ٩۶/٩/١٨ تا پایان وقت اداری مورخ٩۶/٩/٢٨می باشد.

٣-       زمان بازگشایی پاکتها در تاریخ ٩۶/٩/٣٠ساعت١٠ در محل آرامگاه بوعلی - شهرداری همدان  می باشد.

۴-       شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

۵-       کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در مزایده شرکت نمایند.

۶-       کلیه هزینه ها اعم از درج آگهی و کارشناسی و دیگر هزینه های احتمالی بعهده برنده مزایده می باشد.

٧-       در صورت انصراف نمودن نفرات اول و دوم از انعقاد قرارداد سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

٨-       نحوه پرداخت بهای ملک الف: برنده مزایده مکلف است مدت ٧ روز پس از ابلاغ نسبت به واریز وجه پیشنهادی و انعقاد قرارداد اقدام نماید در غیر اینصورت ضمانت شرکت در مزایده وی ضبط و قرارداد با نفر بعدی با رعایت مفاد همین بند منعقد خواهد گردید. ب: در صورتیکه برنده قصد پرداخت وجه از طریق تهاتر با مطالبات شهرداری داشته باشد باید در هنگام انعقاد قرارداد ، درخواست جهت تهاتر ارائه نماید و در صورت عدم موافقت توسط مراجع ذی ربط با تهاتر نامبرده مکلف می باشد ظرف مدت ٧ روز پس از ابلاغ این امر نسبت به واریز کل وجه قرارداد اقدام نماید. در غیر اینصورت ضمانت نامه ضبط و قرارداد فسخ شده محسوب میگردد.

٩-       به پیشنهادهائی که فاقد سپرده و یا مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

پلاک ثبتی

کاربری

مساحت

آدرس

قیمت پایه کارشناسی(ريال)

سپرده

(ريال)

٩٩٣٠-١

مسکونی

٢٠٠ مترمربع

شهرک فرهنگیان تفکیکی  الغدیر

١۵٠٠٠٠٠٠٠٠

٧۵٠٠٠٠٠٠

٩٩۴۶-١

مسکونی

٢٠۵-۵٣مترمربع

میدان باباطاهر ـ پشت فروشگاه اتکا

٢٣٠١٩٣۶٠٠٠

١١۵٠٩۶٨٠٠

١٠٢٠٧-١

مسکونی

١٩٧

فرهنگیان ـ تفکیکی قنات راه علی آباد

٢۵۵٣٨۵٠٠٠٠

١٢٧۶٩٢۵٠٠

 

روابط عمومی شهرداری منطقه چهار

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩۶/٠٩/١٨  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩۶/٠٩/٢٨  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان