تاریخ انتشار : ١٣٩۶/١١/١٨ |
بـرگزار کننـده:  سازمان مدیریت پسماند
موضوع آگهی:  خرید
 
 
آگهی مناقصه -خرید باکس زباله شهری

 

 سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان در نظر دارد خرید ١٢٠٠ عدد باکس زباله شهری را از طریق مناقصه عمومی به شرح ذیل واگذار نماید . لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت ١۴ مورخ ٢٨/١١/٩۶ جهت شرکت و دریافت اسناد مناقصه و ارائه پيشنهاد قیمت خود به دفتر سازمان مدیریت پسماند واقع در بلوار بدیع‌الزمان ، خیابان امداد ، مراجعه و جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ٣۴٢۴٩۴١١-٠٨١  تماس حاصل نمايند .

(شرايط شركت در مناقصه)

١ - شرکت کننده در مناقصه ملزم به واریز مبلغ ۵٠٠/٠٠٠/٠٠٠  ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره ٣٣١٠٠۴٣١١۵٣۴١۶٩٠٠٣  بنام سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان میباشد .

٢ – ضمانت نامه بانکی و یا اوراق بهادار نیز به عنوان سپرده شرکت در مناقصه قابل قبول میباشد .

٣ – حد اقل ۵٠ درصد از کل مبلغ پیمان به صورت غیر نقدی ( تهاتر با بدهی عوارض مؤدیان با مطالبات سازمان از مناطق چهارگانه شهرداری و یا تهاتر به صورت واگذاری املاک موجود سازمان ) پرداخت می‌گردد .

تبصره : در مورد واگذاری ملک ، پیمانکار موظف به شرکت در مزایده‌ فروش املاک این سازمان میباشد .

۴- مهلت قبول پیشنهاد و تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه سازمان از تاریخ انتشار این آگهی تا ساعت ١۴ مورخ ٩۶/١١/٢٨ خواهد بود .

۵- پرداخت کلیه کسورات و هزينه‌هاي قانوني و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

۶- سازمان مدیریت پسماند شهرداري همدان در رد يا قبول یک یا کليه پيشنهادات مختار خواهد بود .

٧- تاریخ بازگشایی پیشنهادات ، مورخ ٣٠/١١/٩۶ در کميسيون معاملات سازمان مدیریت پسماند خواهد بود .

٨ – سایر شرایط و مشخصات فنی و اجرایی پروژه در اسناد مناقصه مندرج گردیده که متقاضیان ملزم به دریافت اسناد مذکور در مهلت مقرر میباشند .


سازمان مدیریت پسماند شهرداري همدان

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩۶/١١/١٨  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩۶/١١/٢٨  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان