تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠٢/١٣ |
بـرگزار کننـده:  شهرداری همدان
موضوع آگهی:  فنی و عمران
 
تجدید آگهی  
آگهی مناقصه -آسفالت معابر سطح مناطق

 

شهرداري همدان در نظر دارد اجراي پروژه هاي ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد لذا از پيمانکاران داراي صلاحيت دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد و اوراق شرکت در مناقصه از تاريخ انتشار آگهي تا تاريخ (٩٧/٠٢/١٨ ) به واحدهاي فني مناطق مربوطه مراجعه نمايند، ضمنا محل دريافت اسناد مناقصه مربوط به شهرداري ستاد ،معاونت امور زيربنايي و حمل و نقل شهري به آدرس : همدان ، ميدان عمار ٣۵ متري عمار مي باشد./

خلاصه شرايط شرکت در مناقصه

١-حداکثر مهلت قبول پيشنهادها و تحويل اسناد و اوراق مناقصه تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ ٩٧/٢/١٨ خواهد بود . محل تحويل اسناد شرکت در مناقصه مناطق  ،دبيرخانه هاي مناطق مربوطه ، و محل تحويل اسناد مربوط به پروژه هاي ستادي، دبيرخانه شهرداري  مرکزي همدان واقع در آرامگاه بوعلي مي باشد .

٢- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نمايد سپرده ايشان به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نيز به همين منوال عمل خواهد شد .

٣- مبلغ سپرده تضمين شرکت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت اسناد خزانه يا ضمانتنامه بانکي يا واريز نقدي که ميبايستي به شماره حسابهاي مندرج در جدول ذيل واريز گردد مي باشد .

۴-کليه هزينه هاي آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد .

۵- شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادها مختار ميباشد .

۶- شرکت در مناقصه و ارائه  پيشنهاد قيمت به منزله قبول شرايط و تکاليف شهرداري مي باشد .

٧-  هر پيمانکار حداکثر مجاز به شرکت در مناقصه دو منطقه مي باشد . و درصورت برنده شدن در دو مناقصه ، حداقل دو کارخانه معرفي گردد.

٨-سپرده افرادي که در مناقصه برنده نگرديده اند به استثناء نفر اول و دوم يک هفته پس از ابلاغ صورتجلسه کميسيون معاملات مسترد مي‌گردد.

٨- بديهي است حين انعقاد قرارداد به ميزان تعيين شده در جدول ذيل به عنوان تضمين انجام تعهدات از برنده مناقصه اخذ و تضمين شرکت در مناقصه نفر دوم آزاد خواهد شد.

٩-اعتبار پروژه از محل منابع داخلي شهرداري و به صورت  ٣٠%نقدي و ٧٠% تهاتري ميباشد . (شرايط تهاتر در اسناد مناقصه ذکرشده است)

١٠- زمان و مکان بازگشايي پاکت ها مورخ ١٩/٠٢/٩٧  ساعت١۶در شهرداري مرکزي خواهد بود .

١١- به اين پيمان پيش پرداخت و تعديل تعلق نمي گيرد .

١٢- براي کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ٣٨٢٠١٩٨۴  تماس حاصل نماييد .

١٣- مشاهده اطلاعيه فوق در سايت شهرداري همدان به آدرس www.hamedan.ir  امکانپذير ميباشد .

١۴- جهت کسب اطلاعات وجزئيات و توضيحات فني تکميلي ، و ساير شرايط به اسناد مناقصه مراجعه شود .
 

براي دريافت جدول  اطلاعات پروژه ها روي لينک زير کليک کنيد

 

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٧/٠٢/١٣  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٧/٠٢/١٨  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان