تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠٣/٠۶ |
بـرگزار کننـده:  سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
موضوع آگهی:  فروش
 
 
آگهی مزایده -پيش فروش سرقفلي تعدادي واحد تجاري و عرصه و اعيان يك واحد تجاري از پروژه سينا

 

مبلغ سپرده شرکت در مزايده بايد به يکي از صورتهاي مشروحه زير همراه با اسناد مزايده در پاکت الف و بصورت لاک ومهر شده به دستگاه مزايده گزار تسليم شود.

الف: رسيد بانکي واريز وجه مزبور به حساب شماره ٠١١١١١۴٩۵۴٠٠٢ بانک ملي شعبه شهرداري در وجه سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان.

ب : ضمانت نامه بانکي به نفع سازمان عمران و باز آفريني فضاهي شهري شهرداري همدان

بند١ :مدت اعتبار پيشنهاد قيمت و ضمانت نامه حداقل سه ماه باشد.

پ : اسناد خزانه يا اوراق مشارکت

محل دريافت و تحويل اسناد : همدان - ميدان آرامگاه بوعلي – طبقه فوقاني بانك سپه –  دبير خانه سازمان عمران  و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان– تلفن٣٢۵١۴۴۴۴ -٠٨١فكس: ٣٢۵٢٧٩٩٩-٠٨١

مهلت دريافت و تحويل پيشنهادات : از تاريخ انتشار آگهي( ٩٧/٠٣٠۶ )  لغايت ساعت ١٣ روزپنجشنبه مورخ( ٩٧/٠٣/١٧ ) ميباشد.

زمان بازگشايي پاكت هاي مزايده ساعت١٢روز شنبه مورخ ٩٧/٠٣/١٩ مي باشد.

حضور نماينده شركت كنندگان در جلسه بازگشايي پاكتها بلامانع مي باشد.

تبصره ١ : سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

تبصره ٢ : هزينه درج آگهي بعهده برنده مزايده مي باشد .

تبصره ٣ : ساير اطلاعات و جزييات مربوط به مزايده در اسناد مزايده مندرج مي باشد.

تبصره ۴ : كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند در مزايده شركت نمايند.

تبصره ۵: پرداخت هر نوع ماليات و عوارض بر عهده خريدار است .

تبصره ۶: شرايط پرداخت:

شرايط پرداخت رديفهاي ١ تا ٧- واحدهاي تجاري سينا- (۶٠% ) بصورت نقدي پس از اعلام برنده (كتبي) ، (٣۵% ) ٨ ماه پس از اعلام برنده   و ( ۵ %) الباقي در زمان تحويل وصول مي گردد. ضمناً زمان تحويل واحدها پايان سال ٩٧ مي باشد.

شرايط پرداخت رديف ٨- زيرمين تجاري سينا- (۶٠% ) بصورت نقدي پس از اعلام برنده (كتبي) ، (٣٠% ) ٨ ماه پس از اعلام برنده   و ( ١٠ %) الباقي در زمان انتقال سند وصول مي گردد. ضمناً زمان تحويل پس از پرداخت مرحله دوم (٣٠ درصد) مي باشد.

شرايط پرداخت رديفهاي ٩ و ١٠ – واحد هاي مسكوني صبابصورت نقدي بوده و تحويل پس از تسويه حساب  صورت مي پذيرد.

شرايط پرداخت رديفهاي ١١ و ١٢ – واحدهاي مسكوني جولان داراي ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال وام بانك مسكن بوده كه پس از كسر مبلغ وام پرداخت بصورت نقدي ميباشد و تحويل پس از تسويه حساب  صورت مي پذيرد.

شرايط پرداخت رديف ١٣ - يك قطعه زمين مسكوني بصورت نقدي و همزمان با انعقاد قرارداد بوده و موضوع مزايده با امضاي قرارداد تحويل و به قبض خريدار ميرسد.

تبصره ٧ : روي پاکتها، مشخصات پيشنهاد دهنده شامل؛ مشخصات ملك مورد نظر ، نام ، نشاني و شماره تماس پيشنهاد دهنده درج گردد.

تبصره ٨ : مبلغ سپرده شركت در مزايده برنده اول، هرگاه پس از ابلاغ قانوني ، ظرف حداكثر هفت روز حاضر به انعقاد پيمان نشود، به نفع سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري ضبط خواهد شد در خصوص نفر دوم نيز درصورت ابلاغ سازمان ، بدين نحو عمل خواهد شد.

تبصره ٩ : به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده شركت در مزايده و يا پس از مهلت قانوني باشند ، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تبصره ١٠ : ميزان تضمين حسن انجام معامله املاك معادل ده درصد كل مبلغ قرارداد مي باشد كه بايد قبل از انعقاد قرارداد و به يكي از صورتهاي ذكر شده شامل ١- رسيد بانكي وجه مزبور ٢- ضمانت نامه بانكي ٣- اسناد خزانه يا اوراق مشاركت به نفع سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان تسليم شود ، ضمنا با پرداخت مراحل بعدي مبلغ تضمين حسن انجام تعهدات مستهلك ميگردد و استرداد آن پس از تسويه حساب نهايي صورت مي پذيرد .

تبصره ١١ : شرکت در مزايده و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط مندرج در اسناد مزايده مي باشد.

براي دريافت جدول مشخصات روي لينک زير کليک کنيد

 

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٧/٠٣/٠۶  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٧/٠٣/١٧  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان