تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠٣/٠۶ |
بـرگزار کننـده:  سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
موضوع آگهی:  خرید
 
 
آگهی مناقصه -خريد قير

 

سازمان عمران وبازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان در اجراي مصوبات شوراي سازمان در نظر دارد قيرPG ۵٨-٢٢ پالايشگاهي مورد نياز كارخانه آسفالت به ميزان ۶٧٠٠ تن و قيرMC  به ميزان ٩٠٠ تن را از طريق مناقصه با شرايط زير خريداري نمايد:

شرايط فني : قير خالص مورد نظر از نوعPG ۵٨-٢٢ پالايشگاهي وMCبوده واز بابت استانداردهاي مربوطه مورد آزمايش قرار مي گيرد .

نحوه پرداخت : منابع مالي از اعتبارات داخلي و شرايط پرداخت بصورت ٢٠% نقدي و٨٠% تبديل تعهد با املاك سازمان (از طريق شركت در مزايده مربوط به آن با استناد به ماده ٢٩٢ قانون مدني)مي باشد كه مطابق با درصد ها و پيشرفت تخليه قير قابل محاسبه وپرداخت است .

مبلغ سپرده شركت در مناقصه:

١-       مبلغ سپرده شركت در مناقصه  بايد به يكي از صورتهاي مشروحه زير همراه با اسناد مزايده در پاكت الف و به صورت لاك و مهر شده به دستكاه مزايده گذار تسليم شود  :

الف : مبلغ ۵٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال (پانصد ميليون ريال ) بصورت فيش واريزي به حساب شماره ٠١١١١١۴٩۵۴٠٠٢بانک ملي شعبه شهرداري‌دروجه سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان 

ب:  اسناد خزانه يا اوراق مشاركت

ج: ضمانت نامه بانكي به نام سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان

٢-       محل دريافت اسناد و ارائه‌ پيشنهادات: همدان -  ميدان آرامگاه بوعلي – طبقه فوقاني بانك سپه –  دبيرخانه سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان تلفن: ٣٢۵١۴۴۴۴-٠٨١ونمابر:٣٢۵٢٧٩٩٩-٠٨١ 

٣-       مهلت دريافت اسناد و تحويل پيشنهادات : از تاريخ انتشار آگهي( ٩٧/٠٣/٠۶ )  لغايت ساعت ١٣ روزپنجشنبه مورخ( ٩٧/٠٣/١٧) مي باشد.

۴-       زمان وتاريخ بازگشايي پاكت هاي مناقصه : ساعت١٢روز شنبه مورخ ٩٧/٠٣/١٩ مي باشد.

حضور نماينده شركت كنندگان در جلسه بازگشايي پاكتها بلامانع مي باشد.

۵-       مدارك شامل : تضمين ( پاكت الف) ـ مشخصات فني ، اسناد مناقصه ( پاكت ب) و پيشنهاد قيمت ( پاكت ج ) مي‌باشد.

تبصره ١ : سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

تبصره ٢ : کليه هزينه هاي درج آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

تبصره ٣ : ساير اطلاعات و جزييات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

تبصره ۴ : بهاي پيشنهادي بايد از حيث مبلغ ، مشخص، معين و بدون ابهام بوده و مي بايستي در فرم مخصوص و با خط خوانا ، ‌بدون خط خوردگي و يا گذاشتن شرط و لاک گرفتگي و با امضاء متعهد، تا پايان مهلت قانوني مزايده مذکور در پاکت لاک و مهر شده به سازمان تسليم شود.ضمناً بهاي پيشنهادي مي بايست حداقل ۶٠ روز پس از ارائه توسط پيشنهاد دهنده معتبر باشدو همچنين بعد از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه تا پايان قرارداد ثابت باشد .

تبصره ۵ : شرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط مندرج در اسناد مناقصه مي باشد.

تبصره ۶ : مبلغ سپرده شركت در مناقصه برنده اول، هرگاه پس از ابلاغ قانوني ، ظرف حداكثر هفت روز حاضر به انعقاد پيمان نشود، به نفع سازمان ضبط خواهد شد. در خصوص نفر دوم نيز درصورت ابلاغ سازمان ، بدين نحو عمل خواهد شد.

تبصره ٧: ضمانت حسن انجام تعهدات مورد قبول كارفرما ، معادل ١٠% مبلغ پيشنهادي برنده مناقصه مي باشد.

ضمنا‌‍" متن آگهي فوق در سايت شهرداري همدان و سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان

 

www.civil.hamedan.ir

 

روابط عمومي سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٧/٠٣/٠۶  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٧/٠٣/١٧  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان