تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠٣/٠٩ |
بـرگزار کننـده:  سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
موضوع آگهی:  اجاره
 
 
آگهی مزایده -اجاره تابلو تبليغاتي محيطي واقع در خيابان شهيد فهميده

 

سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان در نظر دارد تابلو تبليغاتي محيطي واقع در خيابان شهيد فهميده ، نرسيده به ميدان قائم روبه روي بيمارستان فرشچيان را بصورت اجاره ماهانه از طريق مزايده عمومي به بخش خصوصي واجد شرايط با مشخصات ذيل واگذار نمايد:

 

 

رديف

مورد اجاره

تعداد

آدرس

مبلغ پايه كارشناسي ماهيانه(ريال)

مبلغ سپرده شركت در مزايده (ريال)

١

تابلوي تبليغات محيطي بدون كنتور برق

١

همدان – خيابان شهيد فهيمده نرسيده به ميدان قائم  - روبروي بيمارستان فرشچيان

١۴۵٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠٠

 

١-       مبلغ سپرده شركت در مزايده بايد به يكي از صورتهاي مشروحه زير همراه با اسناد مزايده در پاكت الف و به صورت لاك و مهر شده به دستكاه مزايده گذار تسليم شود  :

الف : مبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠ ريال (ده ميليون ريال ) بصورت فيش واريزي به حساب شماره ٠١١١١١۴٩۵۴٠٠٢بانک ملي شعبه شهرداري‌دروجه سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان 

ب:  اسناد خزانه يا اوراق مشاركت

ج: ضمانت نامه بانكي به نام سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان.

٢-       محل دريافت اسناد و ارائه‌ پيشنهادات: همدان -  ميدان آرامگاه بوعلي – طبقه فوقاني بانك سپه –  دبيرخانه سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهرداري همدان تلفن: ٣٢۵١۴۴۴۴-٠٨١ونمابر:٣٢۵٢٧٩٩٩-٠٨١ 

٣-       مهلت دريافت اسناد و تحويل پيشنهادات : از تاريخ انتشار آگهي(٩٧/٠٣/٠٩) لغايت ساعت ١۴روز يكشنبه مورخ (٩٧/٠٣/٢٠) مي باشد.

۴-       تاريخ بازگشايي پاكت هاي مزايده: ساعت١٧روزچهارشنبه مورخ٩٧/٠٣/٢٣مي باشد.

۵-       حضور نماينده شركت كنندگان در جلسه بازگشايي پاكتها بلامانع مي باشد.

۶-       مدارك شامل : تضمين( پاكت الف) ـ اسناد مزايده و تاييديه ها (پاكت ب) و پيشنهاد قيمت ( پاكت ج ) مي‌باشد.

تبصره ١ : سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

تبصره ٢ : کليه هزينه هاي درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.

تبصره ٣ : ساير اطلاعات و جزييات مربوط به مزايده در اسناد مزايده مندرج مي باشد.

تبصره ۴:  پرداخت هرگونه ماليات و عوارض بر عهده برنده مزايده است .

تبصره ۵ : بهاي پيشنهادي بايد از حيث مبلغ ، مشخص، معين و بدون ابهام بوده و مي بايستي در فرم مخصوص و با خط خوانا ، ‌بدون خط خوردگي و يا گذاشتن شرط و لاک گرفتگي و با امضاء متعهد، تا پايان مهلت قانوني مزايده مذکور در پاکت لاک و مهر شده به سازمان تسليم شود.ضمناً بهاي پيشنهادي مي بايست حداقل ۶٠ روز پس از ارائه توسط پيشنهاد دهنده معتبر باشد.

تبصره ۶ : مبلغ سپرده شركت در مزايده برنده اول، هرگاه پس از ابلاغ قانوني ، ظرف حداكثر هفت روز حاضر به انعقاد پيمان نشود، به نفع سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان ضبط خواهد شد. در خصوص نفر دوم نيز درصورت ابلاغ سازمان ، بدين نحو عمل خواهد شد.

تبصره ٧ : شرکت در مزايده و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط مندرج در اسناد مزايده مي باشد.

تبصره ٨ : داشتن تاييديه تبليغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي شركت كنندگان در مزايده الزامي است .

ضمناً متن آگهی فوق در سایت سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداری همدان به آدرس ذیل موجود می باشد:

www.civil.hamedan.ir

 

 

 

روابط عمومي سازمان عمران وبازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان

 

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٧/٠٣/٠٩  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٧/٠٣/٢٠  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان