تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠۴/٠۶ |
بـرگزار کننـده:  سازمان حمل و نقل و ترافیک
موضوع آگهی:  فروش
 
 
آگهی مناقصه -فروش یک قطعه زمین واقع در شهرک الوند، پشت مهمانسرای کرخه نور

 

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان در نظر دارد بر اساس  مصوبات قانونی ، نسبت به فروش یک  قطعه زمین با مشخصات ذيل، از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد. لذا  اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي شركت در مزايده مي توانند اسناد شركت در مزايده را به آدرس پل رسالت – بلوار ولايت – ساختمان معاونت حمل و نقل و ترافیک – طبقه اول – دبيرخانه سازمان حمل و نقل و ترافیک تحویل و رسید دریافت نمايند.

١-بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص ، معین ، بدون ابهام ، خوانا ، بدون قلم خوردگی و دارای نام و نشانی دقیق بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود.

٢-شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد قیمت  به منزله ی قبول شرایط و تکالیف سازمان حمل و نقل و ترافیک  می باشد.

٣-كليه هزينه هاي مزايده اعم از هزينه كارشناسي ، درج آگهي و يا ساير هزينه هاي احتمالي شامل عوارض شهرداری، دارائی، اداره ثبت اسناد و املاک، تنظیم سند رسمی به عهده برنده مزايده مي باشد .

۴-چنانچه برنده اول یا دوم مزایده اعلام انصراف نمایند، مبلغ تضمین شرکت در مزایده آنان ضبط خواهد شد.

۵-ودیعه نفرات اول تا دوم تا هنگام عقد قرارداد با نفر اول نزد سازمان حمل و نقل و ترافیک باقی می ماند.

۶-به پيشنهادات فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

٧-برنده مزایده متعهد می گردد مبلغ پیشنهادی را ظرف مدت ٧ روز (به استثنای ایام تعطیل) از تاریخ ابلاغ نتیجه مزایده به حساب سازمان حمل و نقل و ترافیک واریز نماید. در غیر این صورت مبلغ سپرده شرکت در مزایده ایشان ضبط می گردد.

٨-مزایده گزار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

٩-متقاضيان می‌توانند جهت دريافت اسناد مزایده به سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان مراجعه و یا اسناد را  از نشانی اینترنتی http://ets.hamedan.ir  دریافت نمایند.

رديف

مساحت

( مترمربع)

کاربری

آدرس

شماره

 پلاک ثبتی

مبلغ ضمانت‌ شرکت در مزایده (ریال)

قيمت كارشناسي (ریال)

١

١٨٠/٠۴

مسکونی

شهرک الوند، پشت مهمانسرای کرخه نور

 

۴-١۶٢٧-١٨٢٣

١۴۵٠٠٠٠٠٠

١۴۵٠٠٠٠٠٠٠

١٠-       جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ٣٨٢١۵٣١٨ – ٠٨١ تماس حاصل فرمايید.


 

 تاریخ بازگشایی پاکات: ٩٧/٠۴/٢٠

 

محل بازگشایی پاکات : شهرداری همدان ، راس ساعت ١٧

 

 

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداري همدان

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٧/٠۴/٠۶  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٧/٠۴/١٩  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان