تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠۴/١٩ |
بـرگزار کننـده:  سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
موضوع آگهی:  خرید
 
 
آگهی مناقصه -خرید يک‌دستگاه لودر

 

سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان در نظر دارد در اجراي مصوبات شوراي سازمان  ، جهت تکميل ماشين آلات خود ، يک‌دستگاه لودر با مشخصات فني ذيل خريداري نمايد:

شرايط فني: يک دستگاه لودر با موتور كامينزcat  يا cominz ، توان موتور ٢٢٠hp اسب بخار ، ترينميشن zf ،ظرفيت پاكت ٣متر مكعب ، ميزان بارگيري  ۵ton يا ۵٠٠٠كيلوگرم ، ٢۴ ماه گارنتي يا ١٣٠٠ ساعت كاركرد دستگاه و داراي١٠ سال تضمين تامين قطعات باشد.

 

١-       شرايط پرداخت : بصورت نقد و اقساط مطابق شرايط مندرج در اسناد مناقصه

٢-       مبلغ سپرده شركت در مناقصه :

الف - مبلغ ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال ( دويست ميليون ريال ) بصورت فيش واريزي به حساب شماره ٠١١١١١۴٩۵۴٠٠٢ بانک ملي شعبه شهرداري در وجه سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان.

ب - ضمانت نامه بانكي به نفع سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان.

پ - اسناد خزانه يا اوراق مشاركت

٣-       محل دريافت اسناد و ارائه‌ پيشنهادات: ميدان آرامگاه بوعلي – طبقه فوقاني بانك سپه –  دبير خانه سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان   تلفن: ٣٢۵١۴۴۴۴-٠٨١ ونمابر:  ٣٢۵٢٧٩٩٩٩-٠٨١ 

۴-       مهلت دريافت اسناد و تحويل پيشنهادات : از تاريخ انتشار آگهي مورخ (٩٧/۴/٢٠ )لغايت ساعت١۴روزشنبه مورخ(٩٧/۴/٣٠) مي باشد.

۵-       تاريخ بازگشايي پاكت هاي مناقصه: ساعت١٧روز يكشنبه مورخ ٩٧/۴/٣١ مي باشد.

۶-       حضور نماينده شركت كنندگان در جلسه بازگشايي پاكتها بلامانع مي باشد.

٧-       مدارك شامل : تضمين( پاكت الف) ـ اسناد مناقصه ،مشخصات فني و رزومه كاري (پاكت ب) و پيشنهاد قيمت ( پاكت ج ) مي‌باشد.

تبصره ١ : سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

تبصره ٢ : کليه هزينه هاي درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

تبصره ٣ : ساير اطلاعات و جزييات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

تبصره ۴ : بهاي پيشنهادي بايد از حيث مبلغ ، مشخص، معين و بدون ابهام بوده و مي بايستي در فرم مخصوص و با خط خوانا ، ‌بدون خط خوردگي و يا گذاشتن شرط و لاک گرفتگي و با امضاء متعهد، تا پايان مهلت قانوني مناقصه مذکور در پاکت لاک و مهر شده به سازمان تسليم شود.ضمناً بهاي پيشنهادي مي بايست حداقل ۶٠ روز پس از ارائه توسط فروشنده معتبر باشد.

تبصره ۵ : مبلغ سپرده شركت در مناقصه برنده اول، هرگاه پس از ابلاغ قانوني ، ظرف حداكثر هفت روز حاضر به انعقاد پيمان نشود، به نفع سازمان ضبط خواهد شد. در خصوص نفر دوم نيز درصورت ابلاغ سازمان ، بدين نحو عمل خواهد شد.

تبصره ۶ : ضمانت حسن انجام تعهدات مورد قبول كارفرما ، معادل ۵%  مبلغ پيشنهادي برنده مناقصه مي باشد.

تبصره ٧ : شرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط مندرج در اسناد مناقصه مي باشد.

       ضمناً متن آگهی فوق در سايت شهرداري همدان و سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداری همدان  به آدرس ذيل موجود می باشد:

 

WWW.civil.hamedan.ir

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٧/٠۴/١٩  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٧/٠۴/٣٠  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان