تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠٧/١٩ |
بـرگزار کننـده:  شهرداری همدان
موضوع آگهی:  فنی و عمران
 
 
آگهی مناقصه -تأمين تجهيزات – اجرا و اتصال ١٠ عدد ازدوربين کنترل ترافيک شهرداري همدان به فيبرنوري

 

شهرداري همدان در نظر دارد نسبت به واگذاري پروژه عمراني زير از طريق مناقصه عمومي به پيمانکاران واجد شرايط اقدام نمايد لذا از پيمانکاران داراي صلاحيت دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد و اوراق شرکت در مناقصه از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت ١۵ روز تا تاريخ٩٧/٠٨/٠۶ ) به آدرس : همدان ، ميدان بوعلي ، دبيرخانه شهرداري مرکزي همدان واقع در آرامگاه بوعلي   همدان مراجعه نمايند.

خلاصه شرايط شرکت در مناقصه

١-حداکثر مهلت قبول پيشنهادها و تحويل اسناد و اوراق مناقصه به دبيرخانه شهرداري مرکزي همدان واقع در آرامگاه بوعلي از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت ١۵ روز تا تاريخ ٩٧/٠٨/٠۶) خواهد بود .

٢- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نمايد سپرده ايشان به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نيز به همين منوال عمل خواهد شد .

٣- مبلغ سپرده تضمين شرکت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت اسناد خزانه يا ضمانتنامه بانکي يا واريز نقدي که ميبايستي به شماره حساب ١٠٠٧٨۵۵۶١٧١٢ شهرداري همدان نزد بانک شهر شعبه خواجه رشيد واريز گردد ميباشد.

۴- کليه هزينه هاي آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد .

۵- ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج ميباشد .

۶- شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادها مختار ميباشد .

٧- شرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تکاليف شهرداري همدان موضوع ماده ١٠ آيين نامه معاملاتي شهرداري ميباشد .

٨- سپرده افرادي که در مناقصه برنده نگرديده به استثناء نفر اول و دوم يک هفته پس از ابلاغ صورتجلسه کميسيون معاملات مسترد مي گردد.

٩- بديهي است حين انعقاد قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات به ميزان تعيين شده در جدول از برنده مناقصه اخذ و تضمين شرکت در مناقصه نفر دوم آزاد خواهد شد.

١٠- به اين پيمان پيش پرداخت تعلق نمي گيرد.

١١- زمان و مکان بازگشايي پاکت ها مورخ ٩٧/٠٨/١٣ در شهرداري مرکزي خواهد بود .

١٢- براي کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ???????? - ???????? - ??? تماس حاصل نماييد .

١٣- ضمناً مشاهده اطلاعيه فوق در سايت شهرداري همدان به آدرس www.hamedan.ir  امکانپذير ميباشد .

 

رديف

نام پروژه

مبلغ برآورد اوليه

(ريال)

محل تامين اعتبار

مدت پيمان

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه (ريال)

رتبه

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه

١

تأمين تجهيزات – اجرا و اتصال ١٠ عدد ازدوربين  کنترل ترافيک شهرداري همدان به فيبرنوري

 

٢٠٣٢٧٠٣۵٠٠

منابع داخلي شهرداري

 

٢ماه

 

١٠١۶٣۵١٧۵

خدمات شبکه داده هاي رايانه اي و مخابراتي از شوراي عالي انفورماتيک  

۵% کل مبلغ پيمان

 

شهرداري همدان

 

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٧/٠٧/١٩  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٧/٠٨/٠۶  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان