تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠٨/٣٠ |
بـرگزار کننـده:  شهرداری همدان
موضوع آگهی:  سایر
 
تجدید آگهی  
آگهی فراخوان -فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار به روش طرح و ساخت ( EPC )

 

شهرداری همدان در نظر دارد مشاوره ، طراحی و اجرای سقف میانی (عرقچین) سالن اصلی مرکز همایشهای قرآنی و بین المللی شهر همدان را از طریق مناقصه عمومی برابر با شرح خدمات و ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت ( ) به پیمانکاران و مشاوران واجد شرایط ذیل واگذار نماید .

١-  نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شهرداری همدان به نشانی میدان آرامگاه بوعلی شهرداری مرکزی

٢- موضوع مناقصه: مشاوره ، طراحی و اجرای سقف میانی (عرقچین) سالن اصلی مرکز همایشهای قرآنی و بین المللی (تالار قرآن ) شهر همدان

٣- نوع گواهی صلاحیت و رشته لازم :

١-٣  کلیه شرکتهایی که در رشته  ساختمان برای انجام پروژه ها به روش طرح و ساخت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دارای گواهی صلاحیت حداقل پایه دو باشند و یا  تا زمان تحویل اسناد ارزیابی ، اخذ نمایند.

٢-٣ گروههای مشارکت پیمانکاری و مشاوران که در قالب مشارکت مدنی مطابق با بندهای ماده ٣ و ۴ آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت  نسبت به انجام مشارکت اقدام نموده باشند و در اولین مرحله  از ارسال مدارک، آن را ارسال نمایند.

۴- سایر شرایط:

١-۴ با توجه به اینکه ارزیابی توان اجرایی کار در اولین مرحله از اعلام آمادگی انجام خواهد شد لذا کلیه پیمانکاران و مشاوران که مایل به شرکت در مناقصه مذکور می باشند می بایستی کلیه اسناد و مدارک خود را همراه با اعلام آمادگی جهت ارزیابی توان  فنی و اجرایی مطابق با معیارهای ارزیابی دستورالعمل انتخاب پیمانکاران به روش ( ) به شهرداری همدان ارسال نمایند.

٢-۴ هرمشاور یا  پیمانکار مجاز به مشارکت فقط با یک پیمانکار و مشاور میباشد .

٣-۴  کسورات قانونی پروژه مطابق با  شرایط طرح های غیر عمرانی بوده و در صورتیکه از محل اعتبارات عمرانی اعتباری به پروژه اختصاص داده شود، صرفا کسورات مربوط به این بخش طبق ظوابط اعتبارات عمرانی محاسبه خواهد شد.

۴-۴ اعتبار پروژه از محل درآمدهای عمومی شهرداری همدان به صورت نقد و یا  تهاتر از محل عوارض و جرایم (شامل پروانه ساختمانی، ماده ١٠٠ ، ماده ٧٧)میباشد.

۵-۴ شرکت کنندگانی که مطابق با خواسته های شهرداری همدان توان اجرای سقف مذکور را داشته و در مرحله ارزیابی امتیاز لازم را کسب‌نمایند‌مکلف به ارایه٢ طرح‌پیشنهادی(از نظر نوع سازه و پوشش ) بر‌ اساس (concept) اولیه ارائه شده توسط شهرداری می‌ ‌باشند .

۶-۴  طرح ها توسط کمیسیون معاملات به کمیته فنی ارجاع داده خواهد شدکه پس از بررسی طرح ها در کمیته مذکور ، قیمت های پیشنهادی شرکت هایی باز گشایی خواهد شد که طرح پیشنهادی آن شرکت مورد تایید کمیته فنی قرار گرفته باشد .

٧-۴جهت اجرای  پروژه هیچگونه مبلغی به عنوان پیش پرداخت به برنده مناقصه پرداخت نمیگردد .

۵- تاریخ ، مهلت و نشانی دریافت اسناد ارزیابی فنی و اجرایی :       

کلیه شرکت ها و گروههای مشارکت واجد شرایط که تمایل به شرکت در مناقصه مذکور را دارند می بایستی پس از انتشار آگهی کلیه اسناد و مدارک ارزیابی خود را مطابق با بند ١-۴ این آگهی تا پایان وقت اداری (ساعت١۴) روز پنج شنبه مورخ  ١۵/٩/٩٧   به دبیرخانه شهرداری همدان به آدرس مندرج در بند ١ تحویل نمایند .

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و مشخصات مورد نیاز ، به آدرس : همدان ، ٣۵ متری عمار معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری همدان مراجعه گردد و یا با شماره ٠٨١٣٨٢٠١٩٨٧ تماس حاصل نمایید.

این اگهی در سایت www.hamedan.ir  هم قابل مشاهده می باشد.

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٧/٠٨/٣٠  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٧/٠٩/١۵  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان