تاریخ انتشار : ١٣٩٧/١٠/١٢ |
بـرگزار کننـده:  سازمان حمل و نقل بار و مسافر
موضوع آگهی:  اجاره
 
 
آگهی مزایده -اجاره و بهره برداری از تالار پذیرایی شاهد- واقع در بلوار شاهد- جنب جایگاه CNG شاهد

 

 

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان در نظر دارد  در اجرای مصوبات اخذ شده نسبت به اجاره و بهره برداری از تالار پذیرایی شاهد- واقع در بلوار شاهد- جنب جایگاه CNG شاهد را به مدت پنج سال شمسی از طریق مزایده به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

خلاصه شرایط مزایده :

١-       ارائه مجوز فعالیت بهره برداری (جهت افراد حقوقی) و جواز کسب مرتبط (جهت افراد حقیقی)

٢-       قیمت پایه کارشناسی ماهیانه مبلغ ٨٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال می باشد.

٣-       کلیه امور مربوط به تجهیز تالار به عهده برنده مزایده و با تایید سازمان می باشد.

۴-       در خصوص نحوه تعیین مبلغ اجاره بهای سالهای آتی، مقرر گردید هر سال با افزایش حداقل ١٠% و با نظر کارشناس رسمی دادگستری منتخب سازمان، محاسبه گردد.

۵-       متقاضیان می بایست مبلغ ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال( معادل بیست میلیون تومان)  بعنوان سپرده به حساب جاری ٣-٩٧٨٧٣۶-١٢-٧۴٠۵ بانک مهرایران شعبه صدف به نام سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر واریز نمایند.

۶-       کلیه متقاضیان واجدالشرایط می توانند پس از انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده وکسب اطلاعات بیشتر از تاریخ ٩٧/١٠/٠٨  لغایت ٩٧/١٠/١٧ از ساعت٨ الی ١٣ به دبیرخانه معاونت تاکسیرانی و حمل و نقل بار وکالا به نشانی همدان- خیابان تختی - معاونت تاکسیرانی و حمل و نقل بار وکالا– کدپستی  ۶۵١۴۶٣٧٩۵۴ مراجعه و یا اسناد را  از نشانی اینترنتی http://ets.hamedan.ir  قسمت مناقصه و مزایده دریافت نموده و از تاریخ ٩٧/١٠/٠٨ لغایت ٩٧/١٠/١٨ ساعت ١۴ مورخ  پاکات خود را به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند، لازم به ذکر است ملاک قبول پیشنهادها حضوری یا از طریق پست بر اساس تاریخ مقرر می باشد.

٧-       برنده مزایده موظف است سپرده ای معادل١.۵٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال جهت تضمین انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی در هنگام عقد قرارداد در اختیار کارفرما قرار دهد که نحوه وصول و استرداد به تفصیل در قرارداد تشریح میگردد.

٨-       حداکثر زمان جهت بررسی پیشنهادها و تشخیص برنده  و ابلاغ ٧ روز پس از روز بازگشایی میباشد. حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در جلسه کمیسیون معاملات با صلاحدید کارفرما بلامانع است.

٩-       چنانچه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع سازمان ضبط خواهد گردید.

١٠-   سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

١١-   کلیه هزینه های مربوطه شامل کارشناسی، آگهی روزنامه و غیره  بعهده برنده مزایده میباشد.

١٢-   تاریخ بازگشایی پاکات ساعت ١٢ روز  چهارشنبه مورخ ٩٧/١٠/١٩ در دفتر معاونت مالی و اقتصادی واقع در آرامگاه بوعلی- شهرداری مرکزی همدان می باشد.

١٣-   برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس ٠٨١٣٢۵١٧۵٠۴تماس حاصل نمایید.

 

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٧/١٠/١٢  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٧/١٠/١٨  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان