تاریخ انتشار : ١٣٩٧/١٠/١٩ |
بـرگزار کننـده:  سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهری و حومه
موضوع آگهی:  فروش
 
 
آگهی مزایده -فروش زمين سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري همدان

 

 

سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري همدان در نظر دارد در اجراي مصوبات اخذ شده، نسبت به فروش يک قطعه زمين تجاري واقع در همدان- ميدان شاهد- خيابان جعفر طيار- مجتمع تجاري و صنعتي کشاورز قطعه شماره ١٨  از طريق مزايده اقدام نمايد، لذا افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد، طبق شرايط ذيل به سازمان مراجعه نمايند.

خلاصه شرايط مزايده :

١-       متقاضيان بايستي مبلغي معادل جدول ذيل به عنوان سپرده شرکت در مزايده به صورت ضمانت نامه بانکي و يا نقدي به حساب جاري ٣-٩٧٨٧٣۶-١٢-٧۴٠۵ بانک مهرايران شعبه صدف به نام سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر واريز نمايند.

٢-      کليه متقاضيان واجدالشرايط مي توانند پس از انتشار آگهي جهت دريافت اسناد مزايده از تاريخ ١٨/١٠/٩٧ لغايت ٢٧/١٠/٩٧ از ساعت٨ الي ١۴ به امور قراردادهاي سازمان به نشاني: بلوار ولايت – روبروي کلانتري ١۵ رسالت – طبقه سوم –کدپستي: ۶۵١۵٩۴٣۶۵٣ مراجعه و يا اسناد را  از نشاني اينترنتي http://ets.hamedan.ir قسمت مناقصه و مزايده دريافت نموده و از تاريخ ١٨/١٠/٩٧ لغايت ساعت١٣ مورخ ٢٩/١٠/٩٧ پاکات خود را به نشاني فوق الذکر تحويل نمايند.لازم به ذکر است ملاک قبول پيشنهادها حضوري يا از طريق پست بر اساس تاريخ مقرر مي باشد.

٣-      برنده مزايده موظف است کل مبلغ پيشنهادي را (به صورت نقدي) ظرف مدت ٧ روز (به استثناي ايام تعطيل) از تاريخ ابلاغ نتيجه مزايده به حساب سازمان واريز نمايد، در غير اينصورت سپرده شرکت در مزايده ايشان ضبط مي گردد.

۴-       حداکثر زمان جهت بررسي پيشنهادها و تشخيص برنده  و ابلاغ،  ٧ روز پس از روز بازگشايي ميباشد. حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنها در جلسه کميسيون معاملات بلامانع است.

۵-       چنانچه برندگان اول و دوم مزايده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب اولويت به نفع سازمان ضبط خواهد گرديد.

۶-       سازمان در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار خواهد بود و شرکت در مزايده و دادن پيشنهاد قيمت به منزله قبول شرايط از جمله شرايط عمومي مزايده و تکاليف سازمان حمل و نقل بار و مسافر مي باشد.

٧-       به پيشنهادات فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد و سپرده نفرات اول و دوم تا هنگام عقد قرارداد با نفر اول نزد سازمان باقي خواهد ماند.

٨-       کليه هزينه هاي مربوطه شامل کارشناسي، آگهي روزنامه و غيره  بعهده برنده مزايده ميباشد.

٩-       تاريخ بازگشايي پاکات ساعت ١٢ روز يکشنبه مورخ ٣٠/١٠/٩٧ در دفتر معاونت مالي و اقتصادي واقع در آرامگاه بوعلي- شهرداري مرکزي همدان مي باشد.

١٠-   براي کسب اطلاعات بيشتر با شماره تماس ٠٩٣۶١۴۶۴۵٢۵ تماس حاصل نماييد.

رديف

نوع ملک

کاربري

سند

مساحت (متر مربع)  

مبلـغ کارشناسي به ريال ( قيمت پايه)

مبلغ سپرده(ريال) شرکت درمزايده

آدرس

١

زمين (فاقد اعياني)

تجاري

عادي

٢۵/١٠٣

٢,١٧٢,۴۵٠,٠٠٠

١٢٠/٠٠٠/٠٠٠

واقع در همدان- ميدان شاهد- خيابان جعفر طيار- مجتمع تجاري و صنعتي کشاورز

١١-   تاريخ چاپ آگهي: ١٨/١٠/٩٧

١٢-   تاريخ بازگشايي پاکات: ٣٠/١٠/٩٧

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٧/١٠/١٩  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٧/١٠/٢٧  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان