تاریخ انتشار : ١٣٩٧/١٢/١١ |
بـرگزار کننـده:  سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
موضوع آگهی:  سایر
 
 
آگهی مزایده -تامين مصالح كارخانه آسفالت

 

سازمان عمران وبازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان در نظر دارد در اجراي مصوبات شوراي سازمان ، در خصوص فعاليت معدن آق حصار جهت تامين مصالح كارخانه آسفالت سازمان به مدت ١٠ سال مشروط به تامين كليه وسايل و تجهيزات ، ماشين آلات و پرسنل مورد نياز از طرف برنده مزايده را  از طريق مزايده واگذار نمايد:

شرايط فني و خصوصي : معدن لاشه آق حصار متعلق به سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان مي باشد كه داراي:

١-      معدن داراي پروانه بهره برداري به شماره ١۵٣۴١۶ مورخه ٢٨/١٢/٨٩ مي باشد .

٢-      سينه كار اوليه نيز به توسط يك عمليات انفجار باز شده است ولي برداشتي صورت نگرفته است .

٣-       معدن داراي ساختمان هاي تجهيز كارگاه شامل باسكول، نگهباني، اداري و ساختمان ٢ طبقه اپراتور شامل اتاق اپراتور، اتاق كنترل و اتاق انبار مي باشد .

۴-       با توجه به مصوبات شوراي سازمان ،سازمان قصد دارد اين معدن را با شخص حقيقي يا حقوقي به مزايده بگذارد به طوري كه  تهيه تمامي تجهيزات سنگ شكن و كليه عمليات استخراج و خردايش به عهده برنده مزايده  و مجوز معدن به عهده سازمان باشد و تمامي هزينه هاي معدن اعم از استخراج ،خردايش و دانه بندي ،ماشين آلات و حقوق دولتي و مسئول فني و مسئول بهداشت به عهده برنده مزايده مي  باشد .

آورده سازمان : ١- معدن وپروانه بهره برداري از معدن (داراي اعتبار) به شماره ١۵٣۴١۶مورخه٢٨/١٢/٨٩  ٢- ساختمان هاي تجهيز كارگاه شامل باسكول، نگهباني، اداري و ساختمان ٢ طبقه اپراتور شامل اتاق اپراتور، اتاق كنترل و اتاق انبار ٣- زمين تجهيز كارگاه به مساحت ١ هكتار ۴- برق اختصاصي ٢٠٠كيلو وات به همراه ترانس مربوطه۵ - يك حلقه چاه آب ١٣ متري و پروانه بهره برداري آن 

آورده برنده مزايده: ١-تمامي تجهيزات سنگ شكني ،خردايش ودانه بندي وتهيه سنگ شكن و كليه وسايل و تجهيزات و امكانات مورد نياز سنگ شكن ،شكستن ، دانه بندي وحمل مصالح  ٢- تمامي ماشين آلات بارگيري و عمليات معدني شامل حمل مصالح تا كارخانه آسفالت ٣- تمامي هزينه هاي توليد تا بارگيري و حمل و تخليه بر عهده برنده مزايده مي باشد ۴- تعهد مسئوليت نسبت به كارگران شاغل در پروژه مذكور و حقوق پرسنل ،اياب و ذهاب ،بيمه،ماليات ،حقوق دولتي،حق مسئول فني ومسئول بهداشت برعهده برنده مزايده مي باشد ۵- حمل و تحويل مصالح سازمان كه حمل مصالح از معدن تا كارخانه آسفالت سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان شامل كليه عمليات مراحل بارگيري ، حمل و تخليه مي باشد۶- انفجار و استخراج و كليه هزينه هاي مربوط به انفجار و استخراج و برداشت بر عهده برنده مزايده مي باشد.  ٧- فروش مازاد بر اساس مشخصات فني و خصوصي و برگ پيشنهاد ها ٨- پرداخت حقوق ساليانه معدن مطابق با توليد

          نظريه پايه كارشناسي(در صد پايه):

در صد پايه سهم سازمان ١٠%از مبلغ فروش هر تن ماده معدني است و قيمت هر تن ماده معدني نيز هر سال از انجمن شن و ماسه ويا از سه واحد شن و ماسه همكار استعلام گردد و متوسط آنها به عنوان قيمت ماده معدني در آن سال ملاك عمل باشد .

شرايط پرداخت خريد مصالح سازمان: منابع مالي از اعتبارات داخلي و شرايط پرداخت بصورت ۴٠% نقدي و ۶٠% تبديل تعهد با املاك سازمان ( از طريق شركت در مزايده مربوط به آن با استناد به ماده ٢٩٢ قانون مدني ) مي باشد كه مطابق با در صد هاي فوق و پيشرفت تخليه مصالح برابر صورت وضعيت تاييد شده قابل محاسبه و پرداخت است .

           مبلغ سپرده شركت در مزايده:

١-       مبلغ سپرده شركت در مزايده  بايد به يكي از صورتهاي مشروحه زير همراه با اسناد مزايده در پاكت الف و به صورت لاك و مهر شده به دستكاه مزايده گذار تسليم شود  :

الف : مبلغ ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال (دويست ميليون ريال ) بصورت فيش واريزي به حساب شماره ٠١٠٠٨٢٧۶٨٢۴۵٠بانک شهر شعبه مركزي ‌دروجه سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان 

ب:  اسناد خزانه يا اوراق مشاركت

ج: ضمانت نامه بانكي به نام سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان

٢-       محل دريافت اسناد و ارائه‌ پيشنهادات: همدان -  ميدان آرامگاه بوعلي – طبقه فوقاني بانك سپه –  دبيرخانه سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان تلفن: ٣٢۵١۴۴۴۴-٠٨١ونمابر:٣٢۵٢٧٩٩٩-٠٨١ 

٣-       مهلت دريافت اسناد و تحويل پيشنهادات : از تاريخ انتشار آگهي( ٩٧/١٢/١١ )  لغايت ساعت١۴ روزسه شنبه مورخ ( ٩٧/١٢/٢١ ) مي باشد.

۴-       زمان وتاريخ بازگشايي پاكت هاي مزايده: ساعت١٢روز چهارشنبه مورخ ٩٧/١٢/٢٢ مي باشد.

حضور نماينده شركت كنندگان در جلسه بازگشايي پاكتها بلامانع مي باشد.

۵-       مدارك شامل : تضمين ( پاكت الف) ـ مشخصات فني ، اسناد مزايده ( پاكت ب) و پيشنهاد قيمت ( پاكت ج ) مي‌باشد.

تبصره ١ : سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

تبصره ٢ : کليه هزينه هاي درج آگهي بعهده برنده مزايده مي باشد.

تبصره ٣ : ساير اطلاعات و جزييات مربوط به مزايده در اسناد مزايده مندرج مي باشد.

تبصره ۴ : درصد پيشنهادي بايد از حيث مبلغ ، مشخص، معين و بدون ابهام بوده و مي بايستي در فرم مخصوص و با خط خوانا ، ‌بدون خط خوردگي و يا گذاشتن شرط و لاک گرفتگي و با امضاء متعهد، تا پايان مهلت قانوني مزايده مذکور در پاکت لاک و مهر شده به سازمان تسليم شود.ضمناً درصد پيشنهادي مي بايست حداقل ۶٠ روز پس از ارائه توسط پيشنهاد دهنده معتبر باشدو همچنين بعد از انعقاد قرارداد با برنده مزايده تا پايان قرارداد ثابت باشد .

تبصره ۵ : شرکت در مزايده و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط مندرج در اسناد مزايده مي باشد.

تبصره ۶ : مبلغ سپرده شركت در مزايده برنده اول، هرگاه پس از ابلاغ قانوني ، ظرف حداكثر هفت روز حاضر به انعقاد پيمان نشود، به نفع سازمان ضبط خواهد شد. در خصوص نفر دوم نيز درصورت ابلاغ سازمان ، بدين نحو عمل خواهد شد.

تبصره ٧: ضمانت حسن انجام تعهدات مورد قبول كارفرما ، معادل ١٠% مبلغ قرارداد و بر اساس موارد توضيح داده شده در اسناد مزايده  مي باشد.

ضمنا‌‍" متن آگهي فوق در سايت شهرداري همدان و سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان موجود مي باشد.

 

روابط عمومي سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٧/١٢/١١  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٧/١٢/٢١  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان