تاریخ انتشار : ١٣٩٨/٠٢/١١ |
بـرگزار کننـده:  شهرداری همدان
موضوع آگهی:  فنی و عمران
 
 
آگهی مناقصه -اجراي پروژه آسفالت

 

شهرداري همدان در نظر دارد اجراي پروژه هاي ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد لذا از پيمانکاران داراي صلاحيت دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد و اوراق شرکت در مناقصه از تاريخ انتشار آگهي تا تاريخ (٩٨/٠٢/١۶ ) به سامانه ستاد به نشاني www.setadiran.ir مراجعه نمايند.

خلاصه شرايط شرکت در مناقصه

١- کليه مدارک خواسته شده در قالب فايل pdf در سامانه ستاد به نشاني www.setadiran.ir در مهلت خواسته شده بارگذاري گردد .

٢-حداکثر مهلت بارگذاري اسناد در سامانه ستاد تا ساعت ١٣ روز پنجشنبه مورخ ٩٨/٠٢/٢۶ خواهد بود .

٣- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نمايد سپرده ايشان به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نيز به همين منوال عمل خواهد شد .

۴- مبلغ سپرده تضمين شرکت در مناقصه طبق مبلغ مندرج در جدول ذيل به صورت اسناد خزانه يا ضمانتنامه بانکي يا واريز نقدي بوده که بايستي به شماره حسابهاي مندرج در جدول ذيل واريز گردد .

۵-کليه هزينه هاي آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد .

۶- شرکت در مناقصه و ارائه  پيشنهاد قيمت به منزله قبول شرايط و تکاليف شهرداري مي باشد .

٧-  هر پيمانکار حداکثر مي تواند در دو منطقه به تشخيص کميسيون معاملات  برنده شود . در صورت برنده شدن در دو منطقه پيمانکار مکلف است نسبت به تجهيز دو اکيپ مجزا اقدام نمايد .

٨- سپرده افرادي که در مناقصه برنده نگرديده اند به استثناء نفر اول و دوم يک هفته پس از ابلاغ صورتجلسه کميسيون معاملات مسترد مي‌گردد.

٩- بديهي است حين انعقاد قرارداد به ميزان تعيين شده در جدول ذيل به عنوان تضمين انجام تعهدات از برنده مناقصه اخذ و تضمين شرکت در مناقصه نفر دوم آزاد خواهد شد.

١٠-اعتبار پروژه از محل منابع داخلي شهرداري ميباشد .

١١- پرداخت به پيمانکار به صورت ٣٠% نقدي و ٧٠% تهاتر مي‌باشد. تهاتر شامل هرگونه عوارض –  جرائم کميسيون ماده ١٠٠، ماده ٧٧ و .... و يا املاک و مستغلات شامل آپارتمان –ملک-زمين با کاربري هاي تجاري و مسکوني مي باشد.

١٢- کميسيون معاملات اين مناقصه مورخ ٩٨/٠٢/٢٩  ساعت ١٢ در شهرداري مرکزي برگزار خواهد شد.

١٢- براي کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ٣٨٢٠١٩٨۴  تماس حاصل نماييد .

١۴- مشاهده اطلاعيه فوق در سايت شهرداري همدان به آدرس www.hamedan.ir  امکانپذير ميباشد .

١۵- جهت کسب اطلاعات وجزئيات و توضيحات فني تکميلي ، و ساير شرايط به اسناد مناقصه مراجعه شود .

  شهرداري همدان


براي دريافت جدول مشخصات پروژه روي لينک زير کليک کنيد

 

 

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٨/٠٢/١١  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٨/٠٢/١۶  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان