تاریخ انتشار : ١٣٩٨/٠٧/١۴ |
بـرگزار کننـده:  شهرداری همدان
موضوع آگهی:  فروش
 
 
آگهی مزایده -فروش سه قطعه سرقفلي مغازه روبروي حمام قلعه

 

شهرداري همدان باستناد مجوزهاي اخذ شده در نظر دارد نسبت به فروش سه قطعه سرقفلي مغازه  ازطريق مزايده کتبي اقدام نمايد . متقاضيان مي توانند با رعايت شرايط ذيل در مزايده شرکت نمايند .

مشخصات ملک

 

رديف

نوع ملک

مساحت  - متر مربع

کل قيمت کارشناسي به ريال

مبلغ سپرده شرکت در مزايده – به ريال

آدر س ملک

١

سرقفلي مغازه شماره يك بانضمام١٣ متر بالكن در طبقه فوقاني

۶٠  /  ٧

١٧٨٩۵٠٠٠٠٠

۵٠٠٠٠٠٠٠٠

بازار مظفريه روبروي حمام قلعه طبقه همكف پاركينگ طبقاتي

٢

سرقفلي مغازه شماره دو بانضمام٢٠   /  ١٧  متر بالكن در طبقه فوقاني

١٨/٣٠

٣٢۴٠٠٠٠٠٠٠

 

۵٠٠٠٠٠٠٠٠

بازار مظفريه روبروي حمام قلعه طبقه همكف پاركينگ طبقاتي

٣

سرقفلي مغازه شماره چهار

بانضمام ۵٠  /  ٣٠  متر بالكن در طبقه فوقاني

 

۴۵/٣١

۴٩٩٢٠٠٠٠٠٠

۵٠٠٠٠٠٠٠٠

بازار مظفريه روبروي حمام قلعه طبقه همكف پاركينگ طبقاتي

 
 

 

شرايط شرکت در مزايده:

١- متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده را به حساب ١٠٠٧٨۵۵۶١٧١٢ نزد بانک شهر واريز و يا معادل رقم مذکور ضمانتنامه بانکي با اعتبار سه ماهه و يا اوراق مشارکت بي نام و يا اسناد خزانه را در پاکت الف قرار داده و حداکثر تا پايان وقت اداري ٩٨/٧/٣٠  تحويل دبيرخانه ستاد مجاور آرامگاه بوعلي سينا نمايند.

٢-متقاضيان مي بايست فرم شرکت در مزايده و نمونه قرارداد تنظيم شده را امضاء و مهر يا اثر انگشت زده و در پاکت (ب) قرار داده و فرم پيشنهاد قيمت را تکميل و در پاکت (ج) قرار داده و به همراه پاکت الف تحويل دبيرخانه نمايند.

٣-عوايد حاصله از فروش املاک فوق صرفاً جهت تامين مالي پروژه هاي عمراني در دست اجراي شهرداري ستاد بوده و مطالبات ساير متقاضيان و پيمانکاران که به هر نحوي از شهرداري طلبکار مي باشد در صورت برنده شدن در مزايده قابل تهاتر نبوده و مي بايست نقداً به حساب شهرداري واريز گردد.

۴- به پيشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۵- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزايده نزد شهرداري خواهد ماند.

۶-شرکت در مزايده به منزله قبول شرايط و آيين نامه هاي مالي شهرداري بوده و شهرک کنندگان ملزم به رعايت آن مي باشند.

٧- شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است .

٨- پيشنهادات رسيده در تاريخ ٩٨/٨/١ ساعت ١٧ در دفتر معاونت مالي و اقتصادي مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

 

 

 

مهر يا امضاء متقاضي

 

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٨/٠٧/١۴  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٨/٠٧/٣٠  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان