تاریخ انتشار : ١٣٩٩/٠۶/١۶ |
بـرگزار کننـده:  شهرداری همدان
موضوع آگهی:  خرید
 
 
آگهی مناقصه -اجرای پروژه خرید و اجرای فینیشری آسفالت

 

 

شهرداری همدان در نظر دارد اجرای پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا از پیمانکاران دارای صلاحیت دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اوراق شرکت در مناقصه از تاریخ انتشار آگهی تا تاریخ (٢٣/۶/٩٩) به واحدفنی معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری به آدرس : همدان ، میدان عمار ٣۵ متری عمار مراجعه کنند.

 

خلاصه شرایط شرکت در مناقصه

١-حداکثر مهلت قبول پیشنهادها و تحویل اسناد و اوراق مناقصه تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ٢٣/۶/٩٩ خواهد بود . محل تسلیم پاکت های شرکت در مناقصه ، دبیرخانه شهرداری  مرکزی همدان واقع در آرامگاه بوعلی می باشد

٢- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نماید سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نیز به همین منوال عمل خواهد شد .

٣- مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت اسناد خزانه ، ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی که میبایستی به شماره حسابهای مندرج در جدول ذیل واریز گردد می باشد.

۴-کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد .

۵- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار میباشد .

۶- شرکت در مناقصه و ارائه  پیشنهاد قیمت به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری می باشد .

٧-  سپرده افرادی که در مناقصه برنده نگردیده اند به استثناء نفر اول و دوم یک هفته پس از ابلاغ صورتجلسه کمیسیون معاملات مسترد می‌گردد.

بدیهی است حین انعقاد قرارداد به میزان تعیین شده در جدول ذیل به عنوان تضمین انجام تعهدات از برنده مناقصه اخذ و تضمین شرکت در مناقصه نفر دوم آزاد خواهد شد.

٨- اعتبار پروژه از محل منابع داخلی شهرداری همدان میباشد

٩-کارخانه های تامین کننده آسفالت معرفی شده توسط شرکت کننده گان باید دارای امتیاز لازم(حداقل۶۵) مطابق با مصوبه شورای فنی استان باشند.

١٠- زمان و مکان بازگشایی پاکت ها مورخ ٢۴/٠۶/٩٩  ساعت١٨در شهرداری مرکزی خواهد بود .

١١- به این پیمان تعدیل تعلق می گیرد .

١٢- برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ٣٨٢٠١٩٨۴  تماس حاصل نمایید .

١٣- مشاهده اطلاعیه فوق در سایت شهرداری همدان به آدرس www.hamedan.ir  امکانپذیر میباشد .

١۴- جهت کسب اطلاعات وجزئیات و توضیحات فنی تکمیلی ، و سایر شرایط به اسناد مناقصه مراجعه شود .

 

 

ردیف

نام پروژه

محل اجرا

مبلغ برآورد اولیه

(ریال)

مدت پیمان

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

شماره حساب واریز مبلغ ضمانت  شرکت در مناقصه

رتبه

مبلغ تضمین انجام تعهدات

١

خرید و اجرای فینیشری آسفالت ١۴٧٢٨٠ مترمربع  آسفالت به ضخامت یک سانتیمتر

معابر سطح منطقه چهار

١٢٠٠١٧۴۴٢٠٩

۴ماه

۶١٠٠٠٠٠٠٠

١٠٠٧٨۵۵۶١٧١٢ بانک شهر شعبه خواجه رشید

حداقل پایه پنج حقوقی راه وترابری

١٠% کل مبلغ پیمان

 

 

 

معاونت امور زیربنایی و

حمل نقل شهری شهرداری همدان

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٩/٠۶/١۶  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٩/٠۶/٢٣  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان