تاریخ انتشار : ١٣٩٩/٠٨/٠۶ |
بـرگزار کننـده:  شهرداری همدان
موضوع آگهی:  فروش
 
 
آگهی مزایده -فروش يک قطعه تجاري

 

 

شهرداري همدان با استناد مجوزهاي اخذ شده در نظر دارد نسبت به فروش يک  قطعه تجاري از طريق مزايده کتبي اقدام نمايد. متقاضيان  مي توانند با رعايت شرايط ذيل در مزايده شرکت نمايند.

 

 

رديف

نوع ملک و کاربري

مشخصات ثبتي

مساحت (مترمربع)

کل مبلغ کارشناسي (ريال)

مبلغ سپرده شرکت در مزايده (ريال)

آدرس

 

مغازه تجاري طبقه همكف با نيم طبقه بالكن

٢٣  /  ۴٧٢

٩٢   /   ٢١

١٨۴٨٢٠٠٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠

برج پاستور

شرايط شرکت در مزايده:

١- متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده را به حساب ١٠٠٧٨۵۵۶١٧١٢ نزد بانک شهر واريز و يا معادل رقم مذکور ضمانتنامه بانکي با اعتبار سه ماهه و يا اوراق مشارکت بي نام و يا اسناد خزانه را در پاکت الف قرار داده و حداکثر تا پايان وقت اداري ٩٩/٨/١٨  تحويل دبيرخانه ستاد مجاور آرامگاه بوعلي سينا نمايند.

٢-متقاضيان مي بايست فرم شرکت در مزايده و نمونه قرارداد تنظيم شده را امضاء و مهر يا اثر انگشت زده و در پاکت (ب) قرار داده و فرم پيشنهاد قيمت را تکميل و در پاکت (ج) قرار داده و به همراه پاکت الف تحويل دبيرخانه نمايند.

٣-برنده مزايده مکلف است حداکثر ظرف هفت روز کاري از تاريخ ابلاغ نتيجه مزايده نسبت به واريز ٩٠% وجه پيشنهادي اقدام و ١٠% الباقي هنگام تنظيم سند در دفترخانه از برنده مزايده اخذ خواهد گرديد.

۴- برنده مزايده مکلف است وجه مورد معامله را نقدا به حساب شهرداري واريز نموده و هيچگونه تهاتري قابل قبول نمي باشد در صورت عدم واريز نقدي وجه مورد معامله در موعد مقرر سپرده برنده مزايده به نفع شهرداري ضبط و برابر مقررات  اقدام خواهد گرديد.   

۵- به پيشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۶- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزايده نزد شهرداري خواهد ماند.

٧-شرکت  در مزايده به منزله قبول شرايط و آيين نامه هاي مالي شهرداري بوده و شرکت کنندگان ملزم به رعايت آن مي باشند.

٨- شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است .

٩- حداکثر زمان انتقال سند از تاريخ برگزاري مزايده يک ماه بوده و برنده مزايده مکلف است ظرف مهلت مذکور جهت انتقال سند و واريز الباقي وجه ( ١٠% باقيمانده ) اقدام نمايد در غير اينصورت مزايده ابطال و سپرده برنده مزايده ضبط خواهد گرديد ضمنا سند بنام برنده مزايده و يا هرشخص ديگري که برنده مزايده وي را کتبا با رضايت نامه محضري به شهرداري معرفي نمايد انتقال خواهد يافت .

١٠- پيشنهادات رسيده در تاريخ ٩٩/٨/١٩  ساعت ١٧ در دفتر معاونت مالي و اقتصادي مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

شهرداري همدان

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٩/٠٨/٠۶  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٩/٠٨/١٨  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان