تاریخ انتشار : ١٣٩٩/١٠/٠٩ |
بـرگزار کننـده:  شهرداری همدان
موضوع آگهی:  فروش
 
 
آگهی مزایده -اصلاحیه آگهی مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی استادان

 

 

  شهرداری همدان با استناد مجوزهای اخذ شده در نظر دارد نسبت به فروش یک  قطعه زمین مسکونی از طریق مزایده کتبی اقدام نماید. متقاضیان  می توانند با رعایت شرایط ذیل در مزایده شرکت نمایند.

 

 

ردیف

نوع ملک و کاربری

مشخصات ثبتی

مساحت (مترمربع)

کل مبلغ کارشناسی (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)

آدرس

١

زمین مسکونی معبر ١٠متری

٢٠٣٧٩  /١٠

۵٠ / ٢۶۴

١۵٨٧٠٠٠٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

استادان ١٨متری میلاد کوچه آبشار

 

شرایط شرکت در مزایده:

١- متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب ١٠٠٧٨۵۵۶١٧١٢ نزد بانک شهر واریز و یا معادل رقم مذکور ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه و یا اوراق مشارکت بی نام و یا اسناد خزانه را در پاکت الف قرار داده و حداکثر تا پایان وقت اداری ٩٩/١٠/١۴ تحویل دبیرخانه ستاد مجاور آرامگاه بوعلی سینا نمایند.

٢-متقاضیان می بایست فرم شرکت در مزایده و نمونه قرارداد تنظیم شده را امضاء و مهر یا اثر انگشت زده و در پاکت (ب) قرار داده و فرم پیشنهاد قیمت را تکمیل و در پاکت (ج) قرار داده و به همراه پاکت الف تحویل دبیرخانه نمایند.

٣-برنده مزایده مکلف است حداکثر ظرف هفت روز کاری از تاریخ ابلاغ نتیجه مزایده نسبت به واریز ٩٠% وجه پیشنهادی اقدام و ١٠% الباقی هنگام تنظیم سند در دفترخانه از برنده مزایده اخذ خواهد گردید.

۴- برنده مزایده مکلف است وجه مورد معامله را نقدا به حساب شهرداری واریز نموده و هیچگونه تهاتری قابل قبول نمی باشد در صورت عدم واریز نقدی وجه مورد معامله در موعد مقرر سپرده برنده مزایده به نفع شهرداری ضبط و برابر مقررات  اقدام خواهد گردید.   

۵- به پیشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۶- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شهرداری خواهد ماند.

٧-شرکت  در مزایده به منزله قبول شرایط و آیین نامه های مالی شهرداری بوده و شرکت کنندگان ملزم به رعایت آن می باشند.

٨- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

٩- متراژ زمین ۵٠/٢۶۴ متر مربع به ابعاد شمالاً به طول ٨۵/١٣  متر به کوچه ١٠متری ، شرقاً به طول ١٠/١٩  متر به پلاک مجاور ، جنوباً به ابعاد ٨۵/١٣  متر به پلاک مجاور ، غرباً به طول  ٠٩/١٩ متر به پلاک مجاور از پلاک ٢٠٣٧٩ بوده که شهرداری متعهد میگردد حداکثر ظرف مدت شش ماه سند ثبتی آن را تحویل خریدار نماید . ضمناً قبل از نقل و انتقال سند و با تنظیم قرارداد واگذاری امکان صدور پروانه ساختمانی میسر می باشد.

١٠- انتقال سند بعد از انجام تشریفات قانونی (ثبتی) متعاقباً به برنده  مزایده  ابلاغ میگردد  و برنده مزایده مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ شهرداری  جهت انتقال سند و واریز الباقی وجه ( ١٠% باقیمانده ) اقدام نماید در غیر اینصورت مزایده ابطال و سپرده برنده مزایده ضبط خواهد گردید ضمنا سند بنام برنده مزایده و یا هرشخص دیگری که برنده مزایده وی را کتبا با رضایت نامه محضری به شهرداری معرفی نماید انتقال خواهد یافت .

١١- پیشنهادات رسیده در تاریخ ٩٩/١٠/١۵ ساعت ١٧ در دفتر معاونت مالی و اقتصادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

شهرداری همدان

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٩/١٠/٠٩  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٩/١٠/١۴  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان