تاریخ انتشار : ١٣٩٩/١١/٢١ |
بـرگزار کننـده:  سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
موضوع آگهی:  فروش
 
 
آگهی مزایده -فروش ٢ باب مغازه تجاری بازارچه شهرک ولیعصر

 

 

سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده های کشاورزی شهرداری همدان  در نظر دارد با استناد به مجوزهای اخذ شده نسبت به فروش ٢ باب مغازه تجاری  از بازارچه شهرک ولیعصر (دیزج)  از طریق مزایده کتبی اقدام نماید. متقاضیان می­توانند با رعایت شرایط زیر در مزایده شرکت نمایند.

 

ردیف

مشخصات ملک

کاربری

مساحت

آدرس

قیمت پایه کارشناسی(ريال)

سپرده (به ریال)

١

مغازه تجاری شماره ١٣

تجاری

٨٠/٢١

بازارچه شهرک ولیعصر(دیزج ایستگاه دوم)

٢١٨٠٠٠٠٠٠٠

٢۵٠٠٠٠٠٠٠

٢

مغازه تجاری شماره ١۵( به انضمام ٢٠/١٢ متر بالکن )

"

٢٢/٢۶

"

٢٧۴٠٠٠٠٠٠٠

٣٠٠٠٠٠٠٠٠

 

 

شرایط شرکت در مزایده:

شرکت در مزایده برای اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است.

مبلغ سپرده شرکت در مزایده طبق جدول بابت هر مغازه به حساب ٧۴٠٨١١٣۴۵١۶٢۵٣ بانک مهر به نام سازمان ساماندهي مشاغل شهري واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه گردد.

متقاضیان می­بایست مبلغ سپرده را به حساب ٧۴٠٨٠١١٠٣۴۵١۶٢۵٠٠٣ نزد بانک مهر ایران شعبه رسالت واریز و یا معادل رقم مذکور را ضمانت­نامه بانکی با اعتبار « ٣ » ماه را در پاکت ( الف ) قرارداده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مـورخ  ٩٩/١٢/٠٢   تحویل دبیرخانه سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری همدان واقع در میدان رسالت روبروی کلانتری١۵ ساختمان حمل و نقل و ترافیک طبقه اول  نمایند.

زمان بازگشایی پاکت­ها روز دوشنبه ٩٩/١٢/٠۴ ساعت١٧ در محل دفتر معاونت مالی و اقتصادی شهرداری همدان می باشد.

متقاضیان می­بایست فرم شرکت در مزایده و نمونه قرارداد تنظیم شده را با امضاء و مهر با اثر انگشت زده و در پاکت ( ب ) قرار داده و فرم پیشنهاد قیمت را تکمیل و در پاکت ( ج ) قرار داده و به همراه پاکت الف تحویل دبیرخانه سازمان نمایند .

برنده مزایده مکلف است حداکثر ظرف مدت ٧ روز ( کاری ) از تاریخ ابلاغ نتیجه مزایده نسبت به واریز وجه پیشنهادی  اقدام نماید

برنده مزایده مکلف است وجه مورد معامله را نقداً به حساب سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری همدان واریز نماید در صورت عدم واریز نقدی وجه مورد معامله در موعد مقرر سپرده برنده مزایده به نفع سازمان مذکور ضبط و برابر  مقررات اقدام خواهد گردید.

به پیشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد سازمان خواهد ماند .

شرکت در مزایده به منزله قبول شرایط و آیین نامه­های مالی شهرداری بوده و شرکت کنندگان ملزم به رعایت آن می­باشند.

سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

١٠- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ٣٨٢۴۴۴۴٠- ٣٨٢۴۴۴۴٢ تماس حاصل نموده و یا به سایت WWW.hamedan.ir  مراجعه نمائید .

 

روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری وفرآورده های کشاورزی شهرداری همدان

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٩/١١/٢١  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٩/١٢/٠٢  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان