پنج شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸   |   Thu December 12, 2019  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه اطلاعات تامین کنندگان شهرداری همدان      صفحه اصلی   |   مناقصات   |   مزایدات   |   فراخوان
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٣/٠٣/٠٧ تعداد بازدیـد : ١٢٢٠ نسخه چاپی
 
   بـرگزار کننـده:  شهرداری منطقه سه
   موضوع آگهی:  فنی و عمران
 
 
آگهی مناقصه -اجرای پروژه های عمرانی

 

شهرداری منطقه سه همدان در نظر دارد اجرای پروژه های عمرانی زیر را ، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا از پیمانکاران دارای صلاحیت دعوت بعمل می آید جهت دریافت و تحویل اسناد و اوراق شرکت در مناقصه از تاریخ انتشار این آگهی تا تاریخ ٢٠/٣/٩٣  به آدرس : همدان ، خیابان شهدا میدان شهید مفتح شهرداری منطقه سه – واحد فنی و مهندسی .مراجعه نمایند.١۵٠/٩٣/ر

خلاصه شرایط شرکت در مناقصه

١-حداکثر مهلت قبول پیشنهادها و تحویل اسناد و اوراق مناقصه به دبیرخانه شهرداری منطقه سه ازتاریخ انتشار این آگهی تا تاریخ ٢٠/٣/٩٣  خواهد بود .

٢-چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نماید سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط و با  نفردوم قرارداد  منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نیز به همین منوال عمل خواهد شد .

٣- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت اسناد خزانه یا ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی که میبایستی به شماره حساب ٢۴٠٧٠۶٧٢۴٢شهرداری منطقه سه همدان نزد بانک تجارت .شعبه میرزاده عشقی واریز گردد.

۴-متقاضی باید بر اساس ظرفیت کاری مورد تأیید از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قیمت پیشنهادی خود را ارائه نماید بدیهی است در صورت مشاهده تخلف ضمانتنامه شرکت در مناقصه وی ضبط خواهد شد .

۵- کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

۶-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

٧- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد.

٨- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری همدان موضوع ماده ١٠ آیین نامه مالی شهرداری می باشد.

٩- سپرده افرادی که در مناقصه برنده نگردیده به استثناء نفر اول و دوم یک هفته پس از ابلاغ صورتجلسه کمیسیون معاملات مسترد  می گردد.

١٠- بدیهی است حین انعقاد قرارداد به عنوان تضمین انجام تعهدات به میزان ١٠% کل مبلغ قرارداد از برنده مناقصه اخذ و تضمین شرکت در مناقصه نفر دوم آزاد خواهد شد.

١١- به این پیمان پیش پرداخت تعلق نمی گیرد .

١٢- تاریخ تحویل پاکتها به دبیرخانه  تا پایان وقت اداری (ساعت ١۴ ) مورخ ٢٠/٣/٩٣ می باشد .

١٣- زمان و مکان بازگشایی پاکت ها مورخ ٢١/٣/٩٣  ساعت ١٧  صبح در شهرداری مرکزی خواهد بود.(حضور نمایندگان پیمانکاران در این جلسه بلامانع است)

١۴- برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن٢۶٧٧۴١٣ تماس حاصل نمایید.

١۵- ضمناًٌ مشاهده اطلاعیه فوق در سایت شهرداری همدان به آدرس:  www.hamedan.ir  امکانپذیر می باشد.


 

ردیف

نام پروژه

مبلغ برآورد اولیه(ریال)

مدت پیمان

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه(ریال)

رتبه پیمانکار

محل تأمین اعتبار

١

پوشش رودخانه سرگذر

٨٩١.٧٣۶.٣٩٢

سه ماه

۴۵.٠٠٠.٠٠٠

حقیقی یا حقوقی

ابنیه – راه وترابری

درآمد های عمومی شهرداری منطقه سه

٢

ساخت و اجرای رمپ  پل عابر پیاده بلوار امام خمینی (ره)

٨٣١.۶٩٠.۴۶۶

سه ماه

۴٢.٠٠٠.٠٠٠

اشخاص واجد شرایط

درآمد های عمومی شهرداری منطقه سه

٣

پیاده رو سازی معبر شاهزاده حسین  و سر گذر با کفپوش سیمانی

١.٢٣١.۴۴٠.۴٩٠

سه ماه

۶٢.٠٠٠.٠٠٠

حقیقی یا حقوقی

ابنیه – راه وترابری

درآمد های عمومی شهرداری منطقه سه

۴

تعویض جداول و پیاده رومیدان عاشورا

٨٨٢.٣٢۵.٧٣١

دو ماه

۴۴.٢٠٠.٠٠٠

حقیقی یا حقوقی

ابنیه – راه وترابری

درآمد های عمومی شهرداری منطقه سه

۵

پیاده رو سازی خیابان آزادگان با کفپوش سیمانی و ماسه بادی

٢.۵۶٩.۶٧۶.۵١۶

سه ماه

١٣٠.٠٠٠.٠٠٠

پایه ١یا٢ حقیقی ابنیه- راه و ترابری - حقوقی

درآمد های عمومی شهرداری منطقه سه

۶

احداث کندرو به همراه  دیوار کشی وپوشش رودخانه موجود در معبر بلوار امام خمینی (ره)

١.٠۵٠.٢۴۴.۵٣١

سه ماه

١۴٠.٠٠٠.٠٠٠

حقیقی یا حقوقی

ابنیه – راه وترابری

درآمد های عمومی شهرداری منطقه سه

٧

پیاده رو سازی معابر جولان با کفپوش سیمانی

١.٢٢۵.٩۶١.٨٢۶

سه ماه

۶٢.٠٠٠.٠٠٠

حقیقی یا حقوقی

ابنیه – راه وترابری

درآمد های عمومی شهرداری منطقه سه

٨

تعویض جداول و پیاده روی میدان امام حسن(ع)

٧۴١.٩۵٢.۵٠۵

دو ماه

٣٧.١٠٠.٠٠٠

حقیقی یا حقوقی

ابنیه – راه وترابری

درآمد های عمومی شهرداری منطقه سه

٩

پیاده رو سازی و تعویض جداول خیابان دانشجو و دانشگاه (شهرک مدنی)

٢.٣٩٩.٨۶٨.٩٠٨

۴ ماه

١٢٠.٠٠٠.٠٠٠

پایه ١ یا ٢ حقیقی ابنیه- راه و ترابری – حقوقی

درآمد های عمومی شهرداری منطقه سه

١٠

پوشش رودخانه خضر

۶.۶٠۶.٢٧۵.۶٩٨

٣ ماه

٣۴٠.٠٠٠.٠٠٠

حقوقی ابنیه – راه و ترابری

درآمد های عمومی شهرداری منطقه سه

١١

تعویض رفوژو جدولگذاری نهری خیابان خضریان

٢.۴۵٣.٨٢١.٢٧٢

٣ ماه

١٢٢.٧٠٠.٠٠٠

پایه ١ یا ٢ حقیقی ابنیه- راه و ترابری – حقوق

درآمد های عمومی شهرداری منطقه سه

 

تاریخ انتشار آگهی : ٧/٣/٩٣                                                               واحد فنی و مهندسی    شهرداری منطقه سه همدان

 
     
  تاریخ انتشار آگهی :   ١٣٩٣/٠٣/٠٧  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٣/٠٣/١٧  
     
   
     
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٣/٠٣/٠٧ تعداد بازدیـد : ١٢٢٠ نسخه چاپی
 
 
برگزارکنندگــان    
شورای اسلامی شهر همدان    
شهرداری همدان    
شهرداری منطقه یک    
شهرداری منطقه دو    
شهرداری منطقه سه    
شهرداری منطقه چهار    
سازمان آتش نشانی    
سازمان فناوری اطلاعات    
سازمان حمل و نقل و ترافیک    
سازمان حمل و نقل بار و مسافر    
سازمان سیما منظر و فضای سبز    
سازمان سرمایه گذاری    
سازمان عمران    
سازمان فرهنگی ورزشی    
سازمان مدیریت پسماند    
سازمان ساماندهی مشاغل شهری    
 
طبقه بندی موضوعی    
اجــاره    
ایـاب و ذهـاب    
بهره برداری    
پشتیبانی و رفاه    
تامین نیرو و امور اداری    
تجهیزات ساختمانی    
تنظیف شهـری    
حسابداری مــالی    
خریـد    
فرهنگی و اجتماعی    
فــروش    
فضای سبز    
فنی و عمرانی    
مطالعاتی و مشاوره ای    
سایر موارد    
 
© 2005 - 2019  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
٣١ کاربران آنلاین :
۶۹۴,۰۷۱ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
پایگاه ملی مناقصات
استانداری استان همدان
شرکت گاز استان همدان
شرکت آب منطقه ای همدان
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اطلاعیه ها
آرشیـو مناقصات
آرشیـو مزایدات
آرشیو فراخـوان
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان