شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶   |   Sat May 27, 2017  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه اطلاعات تامین کنندگان شهرداری همدان      صفحه اصلی   |   مناقصات   |   مزایدات   |   فراخوان
     پربازدیدترین ها
اجراي پروژه‌های عمرانی
تامين نيروي انساني قسمتی از پروژه جی آی اس و تنظیف ساختمان اداری سازمان
فروش تعدادي واحد مسکوني
امکان سنجي مسير خطوط جديد و تهيه طرح اجرايي سامانه اتوبوس تندرو (BRT) شهر همدان
اجراي پروژه هاي عمراني در سطح منطقه سه
خدمات مشاوره جهت انجام مطالعات امکان سنجي احداث خطوط قطار شهري همدان
اجراي پروژه‌های عمرانی در سطح منطقه یک
مطالعات امکان سنجي احداث خطوط قطار شهري همدان
اجراي پروژه هاي عمراني در سطح منطقه دو
اجراي پروژه هاي عمراني در سطح منطقه دو
     شهرداری همدان
واگذاري امور خدمات شهري در محدوده هر يك از مناطق 4 گانه شهرداري همدان
واگذاري كليه امور کاشت و نگهداري فضاي سبز بخش شمالي منطقه سه شهر همدان
فراخوان عمومي شناسايي سرمايه گذار بمنظور توسعه شبکه فیبر نوری کلانشهر همدان
واگذاري امور خدمات شهري در محدوده هر يك از مناطق 4 گانه شهرداري همدان
واگذاری امور خدمات شهری مجموعه گنجنامه
واگذاری امور خدمات شهری مجموعه گنجنامه
واگذاری خدمات اتاقداری، نظافت و تاسیسات
واگذاري كليه امور خرید و تامین گونه های گیاهی مورد نیاز فضای سبز شهر همدان
واگذاري كليه امور کاشت و نگهداري فضاي سبز شهر همدان براي مدت يک سال
شناسايي پيمانكاربه روش EPC
واگذاری پروژه عمرانی
خرید رنگ دو جزئی ترافیکی
عمليات خرید -اجراء - پشتیبانی،اتصال فیبرنوری ساختمان شهرداری ستاد- ساختمان خدمات شهری و ساختمان شورای شهر شهرداری همدان
خرید رنگ سه جزئی ترافیکی
خريد رنگ تک جزئي ترافيکي به همراه تينر
  بیشتر ...
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۵/١١/٢١ تعداد بازدیـد : ٣٣٨ نسخه چاپی
 
   بـرگزار کننـده:  سازمان پارک ها و فضای سبز
   موضوع آگهی:  فضای سبز
 
تجدید آگهی  
آگهی مناقصه -واگذاري كليه امور خريد و تامين گونه هاي گياهي مورد نياز فضاي سبز شهر همدان

 

 شهرداري همدان در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به واگذاري كليه امور خريد و تامين گونه هاي گياهي مورد نياز فضاي سبز شهر همدان براي مدت يک سال ازتاريخ ٩۵/١٢/١لغايت٩۶/١١/٣٠ با شرايط ذيل به اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام نمايد.

 

١-       مبلغ سپرده تضمين شركت درمناقصه مذكور براساس مبلغ جدول ذيل به صورت واريز نقدي ، ضمانتنامه بانكي ، اوراق مشارکت و يا اسناد خزانه مي باشد  ضمنا" حساب شماره ١٠٠٧٨۵۵۶١٧١٢ نزد بانك شهر شعبه همدان  جهت واريز اعلام مي گردد .

٢-      متقاضيان مي توانند تا مورخ ٩۵/١١/٣٠جهت اخذ اوراق مناقصه به امورقراردادها سازمان پارکها وفضاي سبز واقع در ميدان رسالت ، بلوار ولايت روبروي کلانتري ١۵ مراجعه نمايند .

٣-      متقاضيان مي توانند پيشنهادات خود را ازتاريخ نشراين اگهي تا پايان وقت اداري روزشنبه مورخ٩۵/١١/٣٠ تحويل دبيرخانه شهرداري همدان واقع در آرامگاه بوعلي نمايند.

۴-      داشتن حد اقل ٢ سال سابقه توليد و پرورش گل و گياه جهت شرکت در مناقصه الزامي مي باشد.

۵-      گونه هاي تحويل شده مي بايست داراي خلوص ژنتيکي مورد نظر در دفترچه پيمان بوده و عاري از آفات، بيماريها و علفهاي  هرز باشند.

۶-      عواقب ناشي از ورود هر گونه آفت يا بيماري همراه گونه هاي وارد شده به استان به عهده فروشنده مي باشد و شهرداري مسئوليتي در قبال آن ندارد.

٧-      گونه هاي تحويل شده مي بايست فاقد هر گونه خسارات فيزيولوژيکي در ريشه و اندام هوايي باشند و از لحاظ شکل ظاهري مورد تأئيد کارشناسان سازمان پارکها و فضاي سبز قرار گيرند.

٨-      مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه مي باشد  .

٩-      در صورت انصراف نفر اول سپرده ايشان به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نيز به همين منوال عمل خواهد شد.

١٠-    کليه هزينه هاي نشر آگهي و ديگر هزينه هاي دولتي بعهده برنده مناقصه  خواهد بود.

١١-    زمان قرائت پيشنهادها روزيکشنبه مورخ٩۵/١٢/١ساعت ١۶درمحل شهرداري ستاد خواهدبود.

١٢- شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است .

١٣-   جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي ٣٨٢١۴٩٢۵- ٣٨٢١۴٩٢۶ تماس حاصل نموده ويابه سايتWWW.hamedan.ir  مراجعه نمائيد.

١۴-   شرکت در اين مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تکاليف شهرداري همدان مي باشد.

١۵-   ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به پيمان در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

 

 

 

رديف

نام پروژه

نوع گونه هاي گياهي مورد نياز

محل تامين اعتبار

مبلغ تضمين سپرده

(ريال )

١

كليه امور خريد و تامين گونه هاي گياهي مورد نياز فضاي سبزمنطقه يک

درخت ، درختچه ، گلهاي فصلي نشايي و گلداني ، بذر چمن(مطابق با تعداد و کيفيت مندرج در اوراق مناقصه )

شهرداري همدان

۶۵٠/٠٠٠/٠٠٠

٢

كليه امور خريد و تامين گونه هاي گياهي مورد نياز فضاي سبزمنطقه دو

درخت، درختچه، گلهاي فصلي نشايي و گلداني ، بذرچمن (مطابق با تعداد و کيفيت مندرج در اوراق مناقصه )

شهرداري همدان

٣٧٠/٠٠٠/٠٠٠

٣

كليه امور خريد و تامين گونه هاي گياهي مورد نياز فضاي سبزمنطقه سه

درخت ، درختچه ، گلهاي فصلي نشايي و گلداني ، بذر چمن( مطابق با تعداد و کيفيت مندرج در اوراق مناقصه )

شهرداري همدان

٣۵٠/٠٠٠/٠٠٠

۴

كليه امور خريد و تامين گونه هاي گياهي مورد نياز فضاي سبزمنطقه چهار

درخت ، درختچه ، گلهاي فصلي نشايي و گلداني ، بذر چمن (مطابق با تعداد و کيفيت مندرج در اوراق مناقصه )

شهرداري همدان

۴٧٠/٠٠٠/٠٠٠

 
     
  تاریخ انتشار آگهی :   ١٣٩۵/١١/٢١  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩۵/١١/٣٠  
     
   
     
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۵/١١/٢١ تعداد بازدیـد : ٣٣٨ نسخه چاپی
 
 
برگزارکنندگــان    
شورای اسلامی شهر همدان    
شهرداری همدان    
شهرداری منطقه یک    
شهرداری منطقه دو    
شهرداری منطقه سه    
شهرداری منطقه چهار    
سازمان آتش نشانی    
سازمان آمار و فناوری اطلاعات    
سازمان اتوبوسرانی    
سازمان بهسازی و نوسازی    
سازمان پارک ها و فضای سبز    
سازمان پایانه های مسافربری    
سازمان تاکسیرانی    
سازمان حمل و نقل بار شهری    
سازمان حمل و نقل و ترافیک    
سازمان خدمات موتوری    
سازمان زیباسازی    
سازمان سرمایه گذاری    
سازمان عمران    
سازمان فرهنگی ورزشی    
سازمان مدیریت پسماند    
سازمان میادین میوه و تره بار    
 
طبقه بندی موضوعی    
اجــاره    
ایـاب و ذهـاب    
بهره برداری    
پشتیبانی و رفاه    
تامین نیرو و امور اداری    
تجهیزات ساختمانی    
تنظیف شهـری    
حسابداری مــالی    
خریـد    
فرهنگی و اجتماعی    
فــروش    
فضای سبز    
فنی و عمرانی    
مطالعاتی و مشاوره ای    
سایر موارد    
 
© 2005 - 2017  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
۶ کاربران آنلاین :
۴۰۱,۴۳۰ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
پایگاه ملی مناقصات
استانداری استان همدان
شرکت گاز استان همدان
شرکت آب منطقه ای همدان
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اطلاعیه ها
آرشیـو مناقصات
آرشیـو مزایدات
آرشیو فراخـوان
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان