سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷   |   Tue July 17, 2018  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه اطلاعات تامین کنندگان شهرداری همدان      صفحه اصلی   |   مناقصات   |   مزایدات   |   فراخوان
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۶/٠٣/١٣ تعداد بازدیـد : ۵٧٣ نسخه چاپی
 
   بـرگزار کننـده:  سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری
   موضوع آگهی:  ایاب و ذهاب
 
 
آگهی مزایده -واگذاری بوفه های عرضه و فروش مواد خوراکی بسته بندی شده بهداشتی

 

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری همدان با توجه به مجوز هیئت مدیره سازمان قصد دارد نسبت به واگذاری بوفه های  مشروحه مندرج در جدول ذیل را صرفاً جهت عرضه و فروش مواد خوراکی بسته بندی شده بهداشتی از طریق مزایده کتبی به اشخاص حقوقی یا حقیقی با شرایط تعیین شده اقدام نماید .

١-       مبلغ سپرده تضمين شركت درمزایده مذكور براساس مبلغ جدول ذیل به صورت واريز نقدي ، ضمانتنامه بانكي ، اوراق مشارکت و يا اسناد خزانه مي باشد  ضمنا" حساب شماره ٠١١١١١۴٠٧٣٠٠٩ نزد بانك ملی شعبه شهرداری  جهت واريز نقدی اعلام مي گردد.

٢-       متقاضیان می توانند از تاریخ ١٣/٣/ ٩۶ تا مورخ ٢٧/٣/٩۶ جهت اخذ اوراق مزایده به امورقراردادها سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری  واقع در میدان رسالت ، بلوار ولایت روبروی کلانتری ١۵ مراجعه نمایند .

٣-       متقاضيان می بایستی پيشنهادات خود را بصورت دربسته ممهور شده تنظیم و ازتاریخ نشراین آگهی تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ ٢٧/٣/٩۶تحویل دبیرخانه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری واقع در میدان رسالت ، بلوار ولایت روبروی کلانتری ١۵ نمایند.

۴-       مستاجر می بایستی معادل ده درصد کل مبلغ قرارداد را به منظور تضمین حسن انجام معامله در زمان عقد قرارداد بصورت نقدی یا ضمانتنامه بانکی به عنوان سپرده به سازمان سیما، منظر و فضای سبز پرداخت نماید. زمان استرداد سپرده حسن انجام معامله یک ماه پس از تخلیه محل و تسویه حساب با سازمان می باشد.

۵-       مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه می باشد .

۶-       متقاضیان شرکت کننده در مزایده نباید منع قانونی شرکت در معاملات دولتی داشته باشد

٧-       سپرده افرادی که در مزایده برنده نشوند به غیر از نفرات اول تا دوم بعد از یک هفته مسترد خواهد شد

٨-       در صورت انصراف نفر اول سپرده ایشان به نفع سازمان ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نیز به همین منوال عمل خواهد شد.

٩-       برنده مزایده پس از ابلاغ قانونی حداکثر ٧ روز کاری مهلت دارد نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت سپرده وی به نفع سازمان ضبط و با نفر دوم با رعایت همین شرط قرارداد منعقد خواهد شد.

١٠-   کلیه هزینه های نشر آگهی و دیگر هزینه های دولتی  بعهده برنده مزایده  خواهد بود.

١١- ارائه تائیدیه و صلاحیت کاری از اداره اماکن عمومی در زمان عقد قراردادجهت برنده مزایده الزامی می باشد .

١٢-                استفاده و چینمان هر نوع وسیله در اطراف بوفه تحت هر عنوان ممنوع می باشد .

١٣-   زمان قرائت پیشنهادها روز یکشنبه مورخ٢٨ /٣/٩۶ ساعت١٠صبح درمحل سازمان خواهدبود.

١۴-   شرکت در این مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان می باشد .

١۵-   سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

١۶-   سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اوراق مزایده مندرج می باشد .

١٧-   جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ٣٨٢١۴٩٢۵- ٣٨٢١۴٩٢۶ تماس حاصل نموده ویا به سایت www.hamedan.ir  مراجعه نمائید .

 

ردیف

محل

قیمت پایه اجاره      

(ریال)

مدت واگذاری

نام بانک و شعبه و شماره حساب واریز سپرده

مبلغ سپرده

(ریال)

١

بوفه پارک ارم واقع در ضلع غربی پارک همجوار شهر بازی رنگین کمان

-/٠٠٠/٠٠٠/٢٣٠ ریال

١/۴/٩۶ لغایت ٣١/٣/٩٧

شماره حساب ٠١١١١١۴٠٧٣٠٠٩

بانک ملی شعبه شهرداری

٠٠٠/٠٠٠/٢۵   ریال

٢

بوفه واقع در قسمت انتهایی پارک نرگس  واقع دربلوار فهمیده  روبروی بیمارستان فرشچیان

-/٠٠٠/٠٠٠/١۶٠ ریال

١/٧/٩۶ لغایت ٣١/۶/٩٧

شماره حساب ٠١١١١١۴٠٧٣٠٠٩

بانک ملی شعبه شهرداری

٠٠٠/٠٠٠/٢٠ ریال

           

٣

بوفه واقع در پارک مردم قسمت پایین شهر بازی (محوطه پارک، خارج از شهربازی)

٠٠٠/٠٠٠/۴٨٠ ریال

١/۴/٩۶ لغایت ٣١/٣/٩٧

شماره حساب ٠١١١١١۴٠٧٣٠٠٩

بانک ملی شعبه شهرداری

٠٠٠/٠٠٠/۵٠ ریال

۴

بوفه واقع در قسمت مرکزی پارک مردم

٠٠٠/٠٠٠/٣۵٠ ریال

١/۵/٩۶ لغایت ٣١/۴/٩٧

شماره حساب ٠١١١١١۴٠٧٣٠٠٩

بانک ملی شعبه شهرداری

٠٠٠/٠٠٠/٣٨ ریال

۵

بوفه واقع در پارک شهروند

٠٠٠/٠٠٠/١٩۵ ریال

١/۶/٩۶ لغایت

٣١/۵/٩٧

شماره حساب ٠١١١١١۴٠٧٣٠٠٩

بانک ملی شعبه شهرداری

٠٠٠٠٠٠/٢٢ ریال

۶

بوفه واقع در پارک بانوان (متقاضی باید خانم باشد)

٠٠٠/٠٠٠/٧٠ ریال

١/۵/٩۶ لغایت

٣١/۴/٩٧

شماره حساب ٠١١١١١۴٠٧٣٠٠٩

بانک ملی شعبه شهرداری

٠٠٠/٠٠٠/١۵ ریال

٧

بوفه واقع در پارک فدک

٠٠٠/٠٠٠/٩٠ ریال

١/۶/٩۶ لغایت

٣١/۵/٩٧

شماره حساب ٠١١١١١۴٠٧٣٠٠٩

بانک ملی شعبه شهرداری

٠٠٠/٠٠٠/١۵ ریال

                                                                                                                                                                                

 

 

                                                                                                                                                                       سازمان سیما، منظر و فضای سبز

                                                                                                                                                                                        شهرداری همدان

 

 
     
  تاریخ انتشار آگهی :   ١٣٩۶/٠٣/١٣  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩۶/٠٣/٢٧  
     
   
     
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۶/٠٣/١٣ تعداد بازدیـد : ۵٧٣ نسخه چاپی
 
 
برگزارکنندگــان    
شورای اسلامی شهر همدان    
شهرداری همدان    
شهرداری منطقه یک    
شهرداری منطقه دو    
شهرداری منطقه سه    
شهرداری منطقه چهار    
سازمان آتش نشانی    
سازمان فناوری اطلاعات    
سازمان حمل و نقل و ترافیک    
سازمان حمل و نقل بار و مسافر    
سازمان سیما منظر و فضای سبز    
سازمان سرمایه گذاری    
سازمان عمران    
سازمان فرهنگی ورزشی    
سازمان مدیریت پسماند    
سازمان ساماندهی مشاغل شهری    
 
طبقه بندی موضوعی    
اجــاره    
ایـاب و ذهـاب    
بهره برداری    
پشتیبانی و رفاه    
تامین نیرو و امور اداری    
تجهیزات ساختمانی    
تنظیف شهـری    
حسابداری مــالی    
خریـد    
فرهنگی و اجتماعی    
فــروش    
فضای سبز    
فنی و عمرانی    
مطالعاتی و مشاوره ای    
سایر موارد    
 
© 2005 - 2018  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
١ کاربران آنلاین :
۵۵۹,۴۳۴ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
پایگاه ملی مناقصات
استانداری استان همدان
شرکت گاز استان همدان
شرکت آب منطقه ای همدان
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اطلاعیه ها
آرشیـو مناقصات
آرشیـو مزایدات
آرشیو فراخـوان
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان