پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷   |   Thu July 19, 2018  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه اطلاعات تامین کنندگان شهرداری همدان      صفحه اصلی   |   مناقصات   |   مزایدات   |   فراخوان
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۶/٠۶/١٩ تعداد بازدیـد : ۴٠٢ نسخه چاپی
 
   بـرگزار کننـده:  سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
   موضوع آگهی:  بهره برداری
 
 
آگهی فراخوان -طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي سازه هاي تبليغاتي

 

  سازمان سرمايه گذاري و مشارکتهاي مردمي شهرداري همدان به استناد درخواست سازمان سيما و منظر و فضاي سبز شهري شهرداري همدان در نظر دارد طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي سازه هاي تبليغاتي ذيل را در محدوده و مکان هاي مندرج در شرايط فراخوان ، به روش سرمايه گذاري B.O.T (ساخت، بهره برداري، انتقال) از طريق فراخوان عمومي طبق شرايط و مشخصات مندرج در اسناد فراخوان ، به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.

 

 

رديف

سازه تبليغاتي

تعداد

مبلغ برآورد اوليه ساخت و نصب

مبلغ تضمين

(ريال)

محل نصب

مبلغ واحد(ريال)

مبلغ کل(ريال)

١

بيلبورد سه وجهي ثابت به‌ابعاد(١٢*۵) مترمربع

۴

٨٧۵٠٠٠٠٠٠

٣۵٠٠٠٠٠٠٠٠

١٧۵٠٠٠٠٠٠

سه راه دانشگاه آزاد-بلوار آيت الله نجفي-تقاطع شهيد قهاري-ابتداي بلوار علاقبنديان

٢

بيلبورد سه وجهي ثابت به‌ابعاد(٧*٢١)مترمربع

١

٢۵٠٠٠٠٠٠٠٠

٢۵٠٠٠٠٠٠٠٠

١٢۵٠٠٠٠٠٠

تقاطع فرهنگيان ابتداي بلوار آيت الله نجفي

٣

بيلبورد دو طرفه به‌ابعاد (١٢*۵)مترمربع

٢

۴٠٠٠٠٠٠٠٠

٨٠٠٠٠٠٠٠٠

۴٠٠٠٠٠٠٠

بلوار آيت الله موسوي-مقابل دانشگاه پيام نور

١.       متقاضيان جهت دريافت اسناد مي بايست به اداره فني و اجرايي سازمان سرمايه گذاري و مشارکتهاي مردمي شهرداري  همدان واقع در  خيابان ميرزاده عشقي تقاطع کارشناس (هنرستان) روبروي بانک صادرات طبقه دوم ساختمان اداري سازمان سرمايه گذاري و مشارکتهاي مردمي شهرداري همدان مراجعه نمايند.

٢.       متقاضيان مي بايست پيشنهادات خود را در پاکتهاي (الف . ب . ج) بصورت در بسته و ممهور شده تنظيم و حداکثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ ٢٩/٠۶/٩۶ به دبيرخانه سازمان سرمايه گذاري و مشارکتهاي مردمي شهرداري همدان واقع در آدرس فوق تحويل نمايند.(ده روزکاري)

٣.       شرکت کنندگان در فراخوان مي بايست جهت هر يک از رديفهاي فراخوان مبالغ  ذکر شده در هر رديف را بعنوان تضمين شرکت در فراخوان در قالب ضمانت نامه بانکي (در وجه سازمان سيما، منظر و فضاي سبزشهري) / اوراق مشارکت / اسناد خزانه در پاکت الف تحويل و يا بصورت نقدي به حساب سپرده سازمان سيما، منظر و فضاي سبز به شماره حساب ٣-٣٣۶٨٢٩٩-١٢-٧۴٠۵ نزد بانك مهر ايران شعبه صدف واريز نمايند.

۴.       متقاضيان شرکت در فراخوان نبايد منع قانوني  شرکت در معاملات دولتي داشته باشند.

۵.       زمان بازگشايي پاکات در روز يکشنبه مورخ ٩۶/٠٧/٠٣ رأس ساعت ١٠ صبح در محل سالن جلسات شهرداري همدان مي باشد.

۶.       زمان بررسي پيشنهادات ، ارزيابي مدارک ارسالي و اعلام برنده فراخوان حد اکثر ظرف مدت پانزده روز کاري پس  از تاريخ مندرج در بند۵ مي باشد.

٧.       مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه پس از گشايش پاکات مي باشد.

٨.       شهرداري در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات مختار است .

٩.       ارائه مدارک بمنزله قبول کليه شرايط مندرج در اسناد بوده و هيچگونه حقي براي شرکت کنندگان ايجاد نخواهد کرد.

١٠.   چنانچه برنده اول ظرف مدت حداکثر ٧ روز از تاريخ ابلاغ حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمين شرکت در فراخوان وي بنفع سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري ضبط و در خصوص نفر دوم نيز به همين روش اقدام مي گردد .

١١.   در صورت انصراف نفر اول سپرده ايشان به نفع سازمان سيما، منظر و فضاي سبز ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نيز سپرده وي به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

١٢.   مدارک شامل پاکت الف : تضمين شرکت در فراخوان - پاکت ب :  مجموعه اسناد فراخوان و مدارک مثبته و مشخصات فني درخواست شده در اسناد مذکور - پاکت  ج : پيشنهاد قيمت مي باشد.

١٣.   به اسنادي که فاقد تضمين شرکت در فراخوان / مخدوش / فاقد مهرو امضاء / فاقد اعتبار بوده و يا پس از مهلت اعلام شده تحويل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

١۴.   برنده فراخوان مي بايستي معادل ٢۵ درصد کل مبلغ قرارداد را بمنظور تضمين حسن انجام معامله در زمان عقد قرارداد بصورت نقدي به حساب سپرده سازمان سيما، منظر و فضاي سبزشهري به شماره حساب ٣-٣٣۶٨٢٩٩-١٢-٧۴٠۵ نزد بانك مهر ايران شعبه صدف واريز و يا بصورت ضمانت نامه بانکي يا اسناد خزانه يا اوراق مشارکت بعنوان سپرده تحويل نمايد.

١۵.   کليه هزينه درج آگهي و کارشناسي  بر عهده برنده فراخوان مي باشد.

١۶.   ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به فراخوان در اسناد فراخوان درج گرديده است.

١٧.   متقاضيان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي  ٣٨٢٧٩٠۴٣-٠٨١  و  ٣٨٢٧٩٠٣۵-٠٨١  تماس حاصل فرمايند

١٨.   ضمناً مشاهده آگهي فوق در پورتال سازمان سرمايه گذاري و مشارکتهاي مردمي شهرداري همدان به آدرس

١.       Investment.hamedan.ir  امکانپذيز مي باشد

 

 

٢.        

٣.       

۴.      روابط عمومي سازمان سرمايه گذاري

              و مشارکتهاي مردمي شهرداري

 

 
     
  تاریخ انتشار آگهی :   ١٣٩۶/٠۶/١٩  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩۶/٠۶/٢٩  
     
   
     
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۶/٠۶/١٩ تعداد بازدیـد : ۴٠٢ نسخه چاپی
 
 
برگزارکنندگــان    
شورای اسلامی شهر همدان    
شهرداری همدان    
شهرداری منطقه یک    
شهرداری منطقه دو    
شهرداری منطقه سه    
شهرداری منطقه چهار    
سازمان آتش نشانی    
سازمان فناوری اطلاعات    
سازمان حمل و نقل و ترافیک    
سازمان حمل و نقل بار و مسافر    
سازمان سیما منظر و فضای سبز    
سازمان سرمایه گذاری    
سازمان عمران    
سازمان فرهنگی ورزشی    
سازمان مدیریت پسماند    
سازمان ساماندهی مشاغل شهری    
 
طبقه بندی موضوعی    
اجــاره    
ایـاب و ذهـاب    
بهره برداری    
پشتیبانی و رفاه    
تامین نیرو و امور اداری    
تجهیزات ساختمانی    
تنظیف شهـری    
حسابداری مــالی    
خریـد    
فرهنگی و اجتماعی    
فــروش    
فضای سبز    
فنی و عمرانی    
مطالعاتی و مشاوره ای    
سایر موارد    
 
© 2005 - 2018  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
١ کاربران آنلاین :
۵۵۹,۹۸۰ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
پایگاه ملی مناقصات
استانداری استان همدان
شرکت گاز استان همدان
شرکت آب منطقه ای همدان
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اطلاعیه ها
آرشیـو مناقصات
آرشیـو مزایدات
آرشیو فراخـوان
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان