شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹   |   Sat April 4, 2020  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه اطلاعات تامین کنندگان شهرداری همدان      صفحه اصلی   |   مناقصات   |   مزایدات   |   فراخوان
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٨/١٠/٢٩ تعداد بازدیـد : ٢٨٠ نسخه چاپی
 
   بـرگزار کننـده:  سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری
   موضوع آگهی:  سایر
 
 
آگهی مزایده -واگذاري بوفه

 

سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري همدان با توجه به مجوز هيئت مديره سازمان قصد دارد نسبت به واگذاري  بوفه محل هاي  مشروحه مندرج در جدول ذيل از طريق مزايده کتبي به اشخاص حقوقي يا حقيقي با شرايط تعيين شده اقدام نمايد.

١-       مبلغ سپرده تضمين شركت در مزايده مذكور براساس مبلغ جدول ذيل به صورت واريز نقدي و يا ضمانتنامه بانكي مي باشد  ضمنا" حساب شماره ٣-٣۴٧٧١١١-١١-٧۴٠۵نزد بانك مهر شعبه صدف  جهت واريز نقدي اعلام مي گردد.

٢-       متقاضيان مي تواننداز مورخ ٩٨/١٠/٢٩ تا مورخ ٩٨/١١/١٠جهت اخذ اوراق مزايده به امور قراردادهاي سازمان سيما منظر وفضاي سبز شهري  واقع در ميدان رسالت ، بلوار ولايت روبروي کلانتري ١۵ مراجعه نمايند.

٣-       متقاضيان مي توانند پيشنهادات خود را بصورت پاکت در بسته ممهور شده ازتاريخ نشراين آگهي تا پايان وقت اداري  روزپنج شنبه  مورخ ٩٨/١١/١٠ از طريق پست تحويل دبيرخانه سازمان سيما منظر وفضاي سبز شهري نمايند.

۴-       مستاجر مي بايستي معادل ده درصد کل مبلغ قرارداد را به منظور تضمين حسن انجام معامله در زمان عقد قرارداد بصورت نقدي يا ضمانتنامه بانکي به عنوان سپرده به سازمان سيما، منظر و فضاي سبز پرداخت نمايد. زمان استرداد سپرده حسن انجام معامله يک ماه پس از تخليه محل و تسويه حساب با سازمان مي باشد.

۵-       متقاضيان شرکت کننده در مزايده نبايد منع قانوني شرکت در معاملات دولتي داشته باشد.

۶-     استفاده و چيدمان هر نوع وسيله در اطراف بوفه تحت هر عنوان ممنوع مي باشد.

٧-       سپرده افرادي که در مزايده برنده نشوند به غير از نفرات اول تا دوم بعد از يک هفته آزاد خواهد شد.

٨-       در صورت انصراف نفر اول سپرده ايشان به نفع سازمان ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نيز به همين منوال عمل خواهد شد.

٩-       برنده مزايده پس از ابلاغ قانوني حداکثر ٧ روز کاري مهلت دارد نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايد در غير اين صورت سپرده وي به نفع سازمان ضبط و با نفر دوم با رعايت همين شرط قرارداد منعقد خواهد شد.

١٠-   مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه مي باشد.

١١-   کليه هزينه هاي نشر آگهي و حق الزحمه کارشناس دادگستري جهت بر آورد ارزش محل ها و ديگر هزينه هاي دولتي  بعهده برنده مزايده  خواهد بود.

١٢-   ارائه تائيديه بهداشت ،نيروي انتظامي و صلاحيت کاري از اداره اماکن عمومي در زمان عقد قرارداد جهت برنده مزايده الزامي مي باشد .

١٣-   ارائه تائيديه دستگاههاي بازي از اداره استاندارد در حين انجام عقد قرارداد و قبل از راه اندازي وسايل بازي الزامي است.

١۴-   زمان قرائت پيشنهادها روز شنبه  مورخ٩٨/١١/١٢ساعت ٩صبح درمحل سازمان خواهدبود.

١۵-   شرکت در اين مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تکاليف سازمان مي باشد.

١۶-   سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد.

١٧-   سازمان سيما منظر وفضاي سبز شهري به در خواست هايي ترتيب اثر خواهد داد که  زمين بازي و بوفه محل مورد نظر باهم باشد به پيشنهادهايي که يکي از دو مورد را داده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد و ملاک برنده شدن جمع هردو با بالاترين پيشنهاد مي باشد (به استثناء بوفه پارک باباطاهر).

١٨-   ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به معامله در اوراق مزايده مندرج مي باشد.

١٩-   در صورت راه اندازي بدون اخذ مجوز و تاييديه هاي لازم از اداره استاندارد، قرارداد يک طرفه فسخ و ضمانت حسن انجام معامله به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

٢٠-   از تاريخ عقد قرارداد مستاجر مکلف به پرداخت به موقع اجاره بها (صرفنظر از راه اندازي يا عدم فعاليت در محل ) مي باشد و تعهدات وي همچنان باقي خواهد ماند.

٢١-   مدت زمان واگذاري يکساله مي باشد.

٢٢-   جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي ٣٨٢١۴٩٢٠- ٣٨٢١۴٩٢۵ تماس حاصل نماييد.

 

رديف

محل

قيمت پايه اجاره ساليانه      

(ريال)

مدت واگذاري

نام بانک و شعبه و شماره حساب واريز سپرده

مبلغ سپرده

(ريال)

١

بوفه واقع در پارک ارم

۴۴٠٠٠٠٠٠٠ريال

يک ساله

 

حساب٣-٣۴٧٧١١١-١١-٧۴٠۵

بانک مهر شعبه صدف

٢٢٠٠٠٠٠٠ريال

٢

بوفه واقع در باغ ايراني

١٢٠٠٠٠٠٠٠ ريال

يک ساله

حساب٣-٣۴٧٧١١١-١١-٧۴٠۵

بانک مهر شعبه صدف

۶٠٠٠٠٠٠ريال

٣

بوفه واقع در ميدان باباطاهر

۵۶٠٠٠٠٠٠٠ ريال

يک ساله

حساب٣-٣۴٧٧١١١-١١-٧۴٠۵

بانک مهر شعبه صدف

٢٨٠٠٠٠٠٠ ريال

۴

بوفه واقع در بوستان نماز  

١۴٠٠٠٠٠٠٠ ريال

يک ساله

حساب٣-٣۴٧٧١١١-١١-٧۴٠۵

بانک مهر شعبه صدف

٧٠٠٠٠٠٠ ريال

           

                                                                                                                                                                                      

 سازمان سيما، منظر و فضاي سبز                                                                                                           شهرداري همدان

 

 
     
  تاریخ انتشار آگهی :   ١٣٩٨/١٠/٢٩  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٨/١١/١٠  
     
   
     
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٨/١٠/٢٩ تعداد بازدیـد : ٢٨٠ نسخه چاپی
 
 
برگزارکنندگــان    
شورای اسلامی شهر همدان    
شهرداری همدان    
شهرداری منطقه یک    
شهرداری منطقه دو    
شهرداری منطقه سه    
شهرداری منطقه چهار    
سازمان آتش نشانی    
سازمان فناوری اطلاعات    
سازمان حمل و نقل و ترافیک    
سازمان حمل و نقل بار و مسافر    
سازمان سیما منظر و فضای سبز    
سازمان سرمایه گذاری    
سازمان عمران    
سازمان فرهنگی ورزشی    
سازمان مدیریت پسماند    
سازمان ساماندهی مشاغل شهری    
 
طبقه بندی موضوعی    
اجــاره    
ایـاب و ذهـاب    
بهره برداری    
پشتیبانی و رفاه    
تامین نیرو و امور اداری    
تجهیزات ساختمانی    
تنظیف شهـری    
حسابداری مــالی    
خریـد    
فرهنگی و اجتماعی    
فــروش    
فضای سبز    
فنی و عمرانی    
مطالعاتی و مشاوره ای    
سایر موارد    
 
© 2005 - 2020  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
٣٢ کاربران آنلاین :
۷۳۳,۷۸۱ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
پایگاه ملی مناقصات
استانداری استان همدان
شرکت گاز استان همدان
شرکت آب منطقه ای همدان
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اطلاعیه ها
آرشیـو مناقصات
آرشیـو مزایدات
آرشیو فراخـوان
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان